Tetra Solutions is a proud member of the Pact For Skills initiative!

Тетра Солюшънс вече е горд член на Пакта за умения, инициатива на Европейската комисия, обединяваща заинтересовани страни, ангажирани с повишаване на уменията и преквалификация за по-устойчива работна сила в ЕС.

Съгласно Пакта публични и частни организации обединяват усилията си и предприемат конкретни действия в подкрепа на възстановяването и зеления и цифров преход.

Като член на Пакта, Тетра Солюшънс се ангажира да:

 1. Насърчава култура на учене през целия живот за всички чрез:
 • Провеждане на дейности за повишаване на уменията и преквалификация за различни целеви групи;
 • Актуализиране/създаване на нови програми за обучение/образование в контекста на пропуските в уменията и нуждите на пазара на труда.

2. Осъществява контрол върху предлагането/търсенето на умения и предвижда нуждите от умения чрез:

 • Идентифициране на бъдещи работни умения и потребности от обучение на ученици и учители от средните и професионални училища и колежи, възрастни обучаеми, както и други целеви групи.
 1. Установява устойчиви партньорства за развиване на умения чрез:
 • Създаване на национални и европейски партньорства за сътрудничество по различни инициативи за развитие на умения.
 1. Работи срещу дискриминацията и за равенството между половете и равноправни възможности за всички чрез:
 • Осигуряване на равен достъп до услуги за обучение за всички (включително хора в отдалечени райони и с нисък социално-икономически статус, маргинализирани младежи, хора с увреждания, мигранти, малцинства и безработни) чрез разработване на отворени цифрови образователни ресурси.

Научете повече за Пакта на уменията тук⤵

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en

Покана за кандидатстване: процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

close-up-environment-sign-collection

Срок за кандидатстване: 27 юли – 03 октомври 2023 г.

Общ бюджет: BGN 180 000 000 

Настоящата процедура е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от сектор С „Преработваща промишленост“ за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.

Допустими кандидати:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

3) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I към Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията относно определението за микро-, малки и средни предприятия или да са големи предприятия.

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва:

 • за микро предприятия ≥ 170 000 лв.
 • за малки предприятия ≥ 550 000 лв.
 • за средни предприятия ≥ 950 000 лв.
 • за големи предприятия ≥ 3 000 000 лв.

5) Да развиват основната си икономическа дейност или да осъществяват допълнителна икономическа дейност, която формира не по-малко от 20 % от нетните им приходи от продажби за 2022 г. в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008).

Допустими партньори:

По настоящата процедура кандидатите могат да участват самостоятелно или съвместно с партньори. В едно предложение може да участва САМО ЕДИН партньор, който отговаря на всички критерии за допустимост на кандидатите.

ВАЖНО: Едно предприятие е допустимо да участва като партньор само в едно предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата. В допълнение, едно предприятие е допустимо да участва САМО В ЕДНО предложение – или като кандидат или като партньор.

Допустими дейности:

Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията в едно или повече от следните направления:

 • Намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:

-> подготовка за повторно използване и/или рециклиране и/или други дейности за преработка на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и последващото им влагане като суровина в производствени процеси, и/или

-> намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа, и/или

-> намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), с което се постига намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа.

 • Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:

-> заместване на пластмасови продукти (включително опаковки от пластмаса) за еднократна употреба с алтернативни продукти и/или опаковки за многократна употреба, биоразградими, компостируеми, биобазирани изделия и опаковки, и/или

-> намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в продукти и/или опаковки за еднократна употреба, и/или

-> елиминиране или ограничаване използването на опаковки от пластмаса, или заместване на композитни опаковки (включващи в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки).

 • Използване на ресурси с биологичен произход чрез внедряване на технологии за:

-> влагане на ресурси с биологичен произход (например заместване на синтетични суровини или ресурси на фосилна основа с такива с биологичен произход).

 • Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

-> постигане на съответствие на произвежданите продукти с приложимите за тях екологични стандарти и/или продуктови изисквания (които към момента на кандидатстване не са постигнати), произтичащи от европейското и/или национално законодателство в областта на опазването на околната среда.

 • Подобряване на енергийната ефективност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

-> производство на продукти с по-висока енергийна ефективност при употребата им (в сравнение с енергийната ефективност на същия продукт от дейността, за която е заявена подкрепа преди внедряването на съответната технология).

ВАЖНО: Всяко предложение за изпълнение на инвестиция следва да включва въвеждането на кръгови модели в минимум едно от горепосочените направления.

В допълнение на задължителните направления, предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват и дейности по следното направление, което не е задължително, а само подкрепящо останалите:

 • Въвеждане на други модели на кръговата икономика чрез внедряване на технологии за:

-> използване на алтернативни суровини, включително рециклирани, и/или

-> повишаване използването на рециклируеми суровини, и/или

-> заместване или повишаване използването на суровини за многократна употреба и/или намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), и/или

-> елиминиране на необходимостта от опаковки (различни от пластмасовите опаковки) или заместване на композитни опаковки (които не включват в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки), и/или

-> заместване или намаляване употребата на опасни вещества, влагани в произвежданите продукти, и/или

-> осигуряване на многократната или повторна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или

-> осигуряване на възможности за модернизация и поправка на продуктите – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или

-> увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

 Допустими разходи:

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА);
 • Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА) - допустими в размер до 50% от общо допустимите разходи за съответния кандидат/партньор (за всички категории предприятия – микро, малки, средни и големи предприятия).

Размер на безвъзмездната помощ:

 • минимален размер на БФП: 70 000 лв.
 • максимален размер на БФП според категорията на предприятието-кандидат:

-> за микро предприятия 350 000 лв.

-> за малки предприятия – 550 000 лв.

-> за средни предприятия – 750 000 лв.

-> за големи предприятия – 1 000 000 лв.

ВАЖНО: В случай че инвестицията се изпълнява в партньорство, то общите допустими разходи на партньора следва да са до 30% от общите допустими разходи по предложението, но не повече от 273 816 лева.

Допълнително, максималният размер на безвъзмездното финансиране по индивидуалните предложения НЕ следва да надвишава:

 • за микро предприятия – 90% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието-кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за малки предприятия – 60% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието-кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за средни предприятия – 30% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието-кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за големи предприятия – 20% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието-кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Процент на финансиране:

 • Максимален интензитет на помощта при избран режим „регионална инвестиционна помощ“ за дейности извън ЮЗР (NUTS-2):

-> микро, малки и средни предприятия – 50%

-> големи предприятия – 35%

 • Максимален интензитет на помощта при избран режим „регионална инвестиционна помощ“ за дейности в ЮЗР (NUTS-2):

-> микро и малки предприятия – София град (столица): 40%; София област: 50%; Област Благоевград: 50%; Област Перник: 40%; Област Кюстендил: 45%

-> средни предприятия – София град (столица): 30%; София област: 50%; Област Благоевград: 50%; Област Перник: 30%; Област Кюстендил: 35%

-> големи предприятия – София град (столица) и Област Перник: 20%; София област, Област Благоевград и Област Кюстендил: 25 %

 • Максималният интензитет (процент) на безвъзмездното финансиране при избран режим „минимална помощ“ (de minimis):

-> микро, малки и средни предприятия – 50%

-> големи предприятия – 35%

ВАЖНO: Кандидатите могат да изберат само ЕДИН от посочените два допустими режима – режим на „регионална инвестиционна помощ“ или режим на „минимална помощ” (de minimis) в зависимост от нуждите си и спецификата на предложенията за изпълнение на инвестиции

Продължителност на проектите: до 18 месеца

За консултации относно допустимостта, необходимите документи и съдействие при кандидатстване по настоящата процедура, свържете се с нашия екип от професионалисти: http://www.tetra-solutions.eu/bg/contact/.

Покана за кандидатстване: „Училищна STEM среда“

Цел на процедурата:

Процедурата е в изпълнение на политиката в областта на образованието на Министерството на образованието и науката и се финансира по Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 1 (C1.I1) „Центрове за НТИМ и иновации в образованието“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основна цел на процедурата е осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците.

В рамките на процедурата ще се подкрепи изграждане на STEM центрове и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в училищата чрез доставка на оборудване/обзавеждане/софтуер и строително-монтажни работи с цел обособяване на нови пространства за учене от съвременен характер и преобразуване на съществуващи традиционни учебни пространства и общи пространства/зони за създаването на нова архитектурна образователна среда.

Общ бюджет: 534 335 450 лева с ДДС

Срок за кандидатстване:

Първи краен срок (училища в категория до 200 ученици вкл.) - 21 август 2023 г.

Втори краен срок (училища в категория от 201 до 400 ученици вкл.) - 19 септември 2023 г.

Трети краен срок (училища в категория от 401 и повече ученици) - 19 октомври 2023 г.

Допустими кандидати:

Държавни и общински училища и центрове за специална образователна подкрепа на територията на Република България съгласно Заповед № РД09-853/18.04.2023 г. на министъра на образованието и науката и Списък на конкретните крайни получатели и максимален размер на финансиране.

Допустими дейности:

1) Дейности за изграждане на STEM център и ВОСКС в училище;

2) Дейности за организация и управление;

3) Дейности за информация, комуникация и публичност.

Допустими разходи:

Преки разходи

1) Разходи за СМР на STEM център

 • Разходи за изготвяне на работен/технически проект и авторски надзор или инженеринг (проектиране, заедно с авторски надзор и строителство);
 • Разходи за набавянето на необходими съгласувателни и разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи;
 • Разходи за оценка на съответствието на проектите, съгласно чл. 142, ал. 4 и чл. 169 от ЗУТ;
 • Разходи за строително-монтажни работи;
 • Разходи за строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ;
 • Разходи за услуги, свързани с изпълнението на заложените дейности за СМР - инженерни и технически изследвания и др.
 • Разходи за въвеждане на обекта в експлоатация/разрешаване ползването на строежа.

ВАЖНО! При възлагане на инженеринг непредвидени разходи за СМР не се финансират по настоящата процедура. При възлагане на СМР въз основа на одобрен технически проект, в рамките на общата стойност на СМР е допустимо да се включат и до 10% непредвидени разходи за СМР.

2) Разходи за материални активи за STEM център

 • Разходи за оборудване за STEM без допълнително специализирано оборудване за STEM;
 • Разходи за допълнително специализирано оборудване за STEM;
 • Разходи за обзавеждане за STEM;
 • Разходи за оборудване за ВОСКС.

3) Разходи за нематериални активи

 • Разходи за софтуер за STEM;
 • Разходи за софтуер за ВОСКС;

Непреки разходи

1) Разходи за организация и управление (вкл. за информация, комуникация и публичност)

Размер на допустимите разходи:

 • Разходи за STEM: до размера, посочен за съответното училище в Списък на конкретни крайни получатели и максимален размер на финансиране:
  • Разходи за СМР и обзавеждане за STEM : до 45% от планираните разходи за STEM;
  • Разходи за оборудване за STEM : минимум 45% от планираните разходи за STEM включващи закупуването на комплект/и от оборудване и софтуер за функционирането му/им;
  • Разходи за допълнително специализирано оборудване за STEM : до 20% от планираните разходи за оборудване за STEM;
  • Разходи за софтуер за STEM : до 10% от планираните средства за STEM (В рамките на тези средства се включва закупуването на самостоятелен софтуер, извън този необходим за функционирането на оборудването).
 • Разходи за ВОСКС : до размера, посочен за съответното училище в Списък на конкретни крайни получатели и максимален размер на финансиране;
  • Разходи за софтуер за ВОСКС : до 10% от планираните средства за ВОСКС (В рамките на тези средства се включва закупуването на самостоятелен софтуер, извън този необходим за функционирането на оборудването).
 • Разходи за организация и управление на предложението : точно 1% от преките разходи (т.е. 1% от средствата за STEM и ВОСКС).

Размер на безвъзмездната помощ:

 • Максимален размер на финансирането за всяко проектно предложение : съгласно Списък на конкретни крайни получатели и максимален размер на финансиране

Максимална продължителност на проектите : 35 месеца, но не по- късно от 31.05.2026 г.

ВАЖНО! Не по-късно от 2 месеца преди изтичане на съответния краен срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиции, всеки кандидат следва да изготви и подаде за съгласуване с Националния STEM център към МОН Концепция за изграждане на училищна STEM среда.

За повече информация относно изискуемите документи, и съдействие за кандидатстване по настоящата процедура, моля, свържете се с нашия екип от професионалисти през контактната ни форма: www.tetra-solutions.eu/bg/contact или на тел. +359 898 573 914.

Обадете ни се днес, за да Ви помогнем да реализирате идеите си утре!

Покана за кандидатстване: процедура „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“ - Покана 1

solar-panels

Срок за кандидатстване: 09 май 2023 г. – 10 ноември 2023 г.

Общ бюджет: 240 000 000 лева

Цел на процедурата: Настоящата процедура е в изпълнение на инвестиция „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“ по компонент „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:

 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ);
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Допустими кандидати:

 1) Да са физически лица, български граждани, граждани на друга държава-членка на Европейския съюз или граждани на трета държава със статут на постоянно пребиваващи в Република България, обитаващи собствено жилище - еднофамилна жилищна сграда или собствено жилище в многофамилна сграда;

2) Да са собственици на жилището, с което кандидатстват. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които Кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището. Съгласието от съсобственика/ците се удостоверява с декларация от съответния/ите съсобственик/ци.

Когато жилището е собственост на съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на Кандидата. Когато жилището е собственост на едно или повече малолетни или непълнолетни лица и негов/техен единствен родител и родителят притежава по-малко от 51 % идеални части от жилището, не е необходимо съгласието на децата.

3) Постоянният им адрес да е в жилището, с което кандидатстват;

4) Да са заплатили дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

Изисквания за жилището на кандидатите:

1) Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община;

2) Жилището, с което се кандидатства, да се ползва само за жилищни нужди;

3) На адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;

4) В жилището да се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на предложението или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за БГВ или фотоволтаична система до 10 kWp;

5) В жилището да е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди подаване на предложението по настоящата процедура (при предложение по Вариант 2 на готовност) или преди пускането в експлоатация на слънчева инсталация за БГВ или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1 на готовност);

6) В случай че жилището се намира в многофамилна сграда, е необходимо съгласието на етажната собственост (представяне на копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от ЗУЕС с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части) и издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за БГВ или за фотоволтаична система до 10 kWp.

Допустими дейности:

 • Доставка и монтаж на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване, включително техническо въвеждане (пускане) в експлоатация на слънчевите инсталации – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението и др.

или

 • Доставка и монтаж на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, включително техническо въвеждане (пускане) в експлоатация на фотоволтаичните системи – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението, инвертори и др.

Допустими разходи:

 • разходи за доставка и монтаж на слънчеви инсталации или фотоволтаични системи до 10 kWp (включително по желание на кандидата система за съхранение на електрическа енергия);
 • разходи за техническо въвеждане (пускане) в експлоатация на слънчевите инсталации или фотоволтаичните системи – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението, инвертори и др.;
 • разходи за данък върху добавената стойност.

Степен на готовност на предложенията за изпълнение на инвестиции:

 • Вариант 1: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, са изпълнени в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от Кандидата по настоящата процедура.

или

 • Вариант 2: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва системи за съхранение на електрическа енергия, са в процес на изпълнение към момента на сключване на договора за финансиране с крайния получател или ще бъдат изпълнявани след сключване на договора.

ВАЖНО: Всеки краен получател първоначално финансира всички дейности със собствени средства. БФП се изплаща след сключването на договор за финансиране и след подаване на финансово-технически отчет по предложението за изпълнение на инвестицията и искане за плащане. 

Размер на безвъзмездната помощ:

 • Максимален размер на финансиране за предложение по:
 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ - до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.;
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия - до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

Продължителност на проектите: до 18 месеца

За консултации относно допустимостта, изискуемите документи и съдействие за кандидатстване по настоящата процедура, се свържете с нашия екип от професионалисти през контактната ни форма: www.tetra-solutions.eu/bg/contact или на тел. +359 898 573 914.

Свържете се с нас днес, за да успеем заедно!

Покана за кандидатстване: Възобновяеми енергийни източници за собствено потребление

photovoltaic-gc385a1082_1920

Срок за кандидатстване: 14 февруари – 15 май 2023 г.

Общ бюджет: 200,000,000 лева

Настоящата процедура е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

Допустими кандидати:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

Да са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия; да са малки дружества със средна пазарна капитализация съгласно чл. 2, пар. 103д от Регламент (ЕО) № 651/2014; да са дружества със средна пазарна капитализация съгласно определението в член 2, точка 7 от Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета.

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва:

 • за микро предприятия ≥ 80 000 лв.
 • за малки предприятия ≥ 200 000 лв.
 • за средни предприятия ≥ 800 000 лв.
 • за малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 3 000 000 лв.   

5) Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 за 2021 г.

Недопустими кандидати:

Кандидати, чиято основна икономическа дейност НЕ попада в следните сектори, раздели, групи и класове съгласно КИД-2008 на НСИ:

 • сектор А „Селско, горско и рибно стопанство”;
 • сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“;
 • сектор K „Финансови и застрахователни дейности“;
 • сектор О „Държавно управление“;
 • сектор Т „Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“;
 • сектор U „Дейности на екстериториални организации и служби“;
 • сектор С „Преработваща промишленост”, раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

- 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

- 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

- 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

- 10.83. „Преработка на кафе и чай”, в случаите когато дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други);

- 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

- 10.91. „Производство на готови храни за животни”;

- 11.02. „Производство на вина от грозде”;

- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”.

 • преработката и продажбата на селскостопански продукти, в следните случаи:

- когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия, или

- когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители.

 • преработката и/или маркетинга на горски продукти.

 Допустими дейности:

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии), като:

 • Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система не трябва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество, но не повече от 1 MW.
 • Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет равностоен на съхранение с продължителност от поне 1 (един) час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система (като отговарящи на изискването биха се приели например и батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 2 (два) часа за поне 50% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, или батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, и т.н.)
 • Инвестицията трябва да се изпълнява върху сграда/имот, които са изцяло собственост на кандидата или за която единствено кандидатът има учредено право на строеж.

Допустими разходи:

 • разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
 • разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
 • разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада на сграда или върху недвижим имот към нея;
 • разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер. 

ВАЖНО: Максималната цена за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) - до 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии).

Размер на безвъзмездната помощ:

 • минималният размер на БФП: 75 000 лв.
 • максимален размер на БФП: 1 000 000 лв., но не повече от:

- за микро предприятия – 90% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

- за малки предприятия – 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

- за средни предприятия – 25% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

- за малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация – 10% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Процент на финансиране:

 • Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS-2)

- микро, малки и средни предприятия – 50%

- малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация – 45%

 • Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)

- микро и малки предприятия – 50%

- средни предприятия – 45%

- малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация – 35%

Продължителност на проектитедо 18 месеца

За консултации относно допустимостта, необходимите документи и съдействие при кандидатстване по настоящата процедура, свържете се с нашия екип от професионалисти: www.tetra-solutions.eu/bg/contact.

Обучителен курс на тема "Разработване и управление на проекти на ЕС"

Преди броени дни приключи първото издание на обучителния курс на Тетра Солюшънс "Разработване и управление на проекти на ЕС". Сертификатите за постижение бяха връчени, а участниците в обучението бяха подготвени да се включат в разработването на проектни предложения по програма "Еразъм+" през 2023 г.

Обучителният курс е насочен към изучаването на програмите за финансиране от ЕС, с акцент върху Еразъм+ и Европейския социален фонд. С участието си в него, участниците получават знания за програмите и отпусканото финансиране по тях, какато и усвояват умения за разработване и управление на проекти.

Първото издание на курса бе специално адаптирано за група испански учители. То се проведе онлайн в рамките на шест седмици, от 1 ноември до 15 декември 2022 г. Курсът включваше шест модула, обхващащи различни теми, свързани с финансирането от ЕС:

 • Преглед на възможностите за финансиране от ЕС, предлагани от Еразъм+ и Европейския социален фонд;
 • Писане на проектни предложения: подготвителен анализ, анализ на заинтересованите страни, анализ и идентифициране на проблеми на нуждите, анализ на целите;
 • Писане на проектни предложения: разбиране и прилагане на логическата рамка, съставяне на структурна разбивка, бюджетиране на разходите;
 • Управление на проекти: договорни въпроси, управление на консорциуми, методологии и инструменти за финансово управление на безвъзмездните средства, мониторинг и оценка на проекта, дейности и резултати;
 • Управление на проекти: управление на заинтересованите страни, разпространение на информация и използване на резултатите, въздействие, оценка на резултатите и отчитане на проекта;
 • Съвместна работа по проектно предложение за предстояща покана (разработване на концепция и логическа рамка); представяне на проектните идеи.

Общата продължителност на обучителния курс "Разработване и управление на проекти на ЕС" бе 50 учебни часа, които се равняват на 2 ECVET кредита. Той се основаваше на подхода "учене чрез правене". Всеки модул се състоеше от презентация на обучителя, чиято цел бе да представи теоретичния материал на курса, и учебни дейности, които да улеснят усвояването на знания и умения от страна на обучаемите. Учебните дейности включваха анализ на реални проектни предложения и документация за изпълнение/отчитане на проекта, практически упражнения (напр. анализ на заинтересованите страни идентифициране на потребностите) и съвместно разработване на проектно предложение (концепция и логическа рамка) за отворената към момента покана за кандидатстване.

Надяваме се, че съвместно разработените по време на обучението проектни идеи ще бъдат включени в реални проектни предложения, представени за оценка и одобрени за финансиране!

Желаете да се запишете за курс "Разработване и управление на проекти на ЕС"? Свържете се с нас и ние ще изготвим индивидуална оферта.

Процедура „Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП” – Покана за кандидатстване

philipp-katzenberger-iIJrUoeRoCQ-unsplash

Срок за кандидатстване: 17 октомври – 19 декември 2022 г.

Общ бюджет: 30 600 000 лв.

Настоящата процедура е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия.

Допустими кандидати: Средствата ще бъдат насочени към микро, малки и средни предприятия, които трябва да отговарят на следните задължителни изисквания:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

3) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва: * за микро предприятия ≥ 41 000 лв. * за малки предприятия ≥ 82 000 лв. * за средни предприятия ≥ 123 000 лв.

4) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице

5) Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008

6) Основната икономическа дейност на кандидата НЕ попада в следните сектори, раздели, групи и класове съгласно КИД-2008:
- сектор А „Селско, горско и рибно стопанство”;
- сектор В „Добивна промишленост”;
- сектор С „Преработваща промишленост”, раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

• 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
• 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
• 10.81. „Производство на захар”;
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
• 11.02. „Производство на вина от грозде”;
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
• 11.06. „Производство на малц”.
- сектор F „Строителство”;
- сектор Р „Образование”;
- сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа”:
• раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване”;
• раздел 88 „Социална работа без настаняване”.
- сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения”:
• раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии”;
• раздел 63 „Информационни услуги”.
- сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013;
- сектора на първичното производство на селскостопански продукти;
- преработката и продажбата на селскостопански продукти, в следните случаи:

-- когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия, или
-- когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители.
- преработката и/или маркетинга на горски продукти.

Допустими разходи:
- Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
- Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
- Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

Размер на безвъзмездната помощ:
• минималният размер на БФП: 3 000 лв.
• максимален размер на БФП: 20 000 лв.

Процент на финансиране:  100%

Продължителност на проектите: до 12 месеца

Ако проявявате интерес да кандидатствате, свържете се с нашия екип от професионалисти, за да Ви преведем през процеса на кандидатстване.

Обявени са покани за кандидатстване по Еразъм+

Happy international students chatting while walking by park, panorama

Център за развитие на човешките ресурси – Националната агенция по администриране на Програма „Еразъм+” в България – обяви нови покани за набиране на предложения.

Краен срок 4 октомври 2022 г. (12:00 ч. брюкселско време)

 • Краткосрочни проекти за мобилност на учащи и персонал в училищното образование, образованието за възрастни и младежта

Тази дейност подкрепя организации, активни в областта на училищното образование, образованието за възрастни и младежта, които искат да организират дейности за учебна мобилност за учащи, преподаватели, млади хора и младежки работници.

 • Малки партньорства в училищното образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни и младежта

Тази дейност позволява на участващите организации да придобият опит в международното сътрудничество и да укрепят своя капацитет. Малките партньорства са предназначени да разширят достъпа на програмата до малки участници и лица, които са труднодостъпни в областта на училищното образование, образованието за възрастни, професионалното образование и обучение, младежта и спорта.

 • Партньорства за сътрудничество в сектор "Младеж"

Тази дейност дава възможност на участващите организации да придобият опит в международното сътрудничество и да укрепят своя капацитет, но също така да произвеждат висококачествени иновативни резултати. Основната цел на Партньорствата за сътрудничество е да позволи на организациите да повишат качеството и уместността на своите дейности, да развият и укрепят мрежите си от партньори, да увеличат капацитета си да работят съвместно на транснационално ниво.

Кандидатствайте през EU Login в платформата на Еразъм+ и Европейския корпус за солидарност и потърсете съвет от Тетра за изготвяне на печеливша кандидатура!

Устойчиво управление на качеството – насърчаване на перспективни професионални умения на обучаващите се във ВУЗ

Multiracial students watching something on laptop while sitting at table outdoors. Concept of remote and e-learning. Students lifestyle. Focused young indian man, black girl and guy. University campus

Тетра добави към портфолиото си още един Еразъм+ проект в областта на висшето образование!

Проектът „Устойчиво управление на качеството – насърчаване на перспективни професионални умения на обучаващите се във ВУЗ“ (проект PEN-QM) е одобрен за финансиране от Литовската национална агенция. Той ще бъде реализиран от консорциум от шест партньорски организации: Университета за приложни науки във Вилнюс, Литва (координатор на проекта), Университета в Грац, Австрия, Университета в Павия, Италия, PEN Worldwide – Международната мрежа за корпоративни практики в Германия, REEP - Practice Enterprise Network, Франция и Тетра Солюшънс, България. 

PEN-QM е двугодишен проект, стартиращ на 1 декември 2022 г. Той използва концепцията за „Practice Enterprise“ (PE) – виртуална компания, управлявана от стажанти, която работи като реален бизнес. Practice Enterprise симулира бизнес процедури, продукти и услуги на реално предприятие. Всяка виртуална компания участва в бизнес дейности, както на национално, така и на международно ниво, с други компании в мрежата на Practice Enterprise, следвайки стандартни търговски бизнес процедури и рамки.

Основната идея на проекта PEN-QM е да се разработи нов, съвременен уеб-базиран инструмент за одит за мониторинг и оценка на дейностите на практическото предприятие. Минималните изисквания за качество ще бъдат разработени за десет области на управление на бизнеса, включително: 1) Общо управление; 2) Снабдяване; 3) Продажби; 4) Комуникация; 5) Маркетинг; 6) Човешки ресурси; 7) Финанси; 8) ИТ и дигитализация; 9) Корпоративна социална отговорност; и 10) Устойчивост. Студенти ще бъдат включени в оценката на дейностите на Practice Enterprise, което ще им помогне да развият бизнес умения (осигуряване на качеството на бизнес процесите) и трансверсални умения, като аналитично и критично мислене, разсъждения и решаване на проблеми, убеждаване и преговори.

Кои са 10-те най-добри професионални умения, необходими на 21 век?

Според Световния икономически форум (Проучване на бъдещето на работните места 2020), следните десет умения са в списъка с най-добрите 15 бъдещи работни места: Аналитично мислене и иновации; Комплексно решаване на проблеми; Критично мислене и анализ; Креативност, оригиналност и инициативност; Лидерство и социално влияние; Използване, наблюдение и контрол на технологиите; Устойчивост, гъвкавост и справяне със стреса; Разсъждение, решаване на проблеми и идеи; Ориентация към услугите; и Убеждаване и преговори.

Ангажирането в оценката на дейностите на Practice Enterprise ще помогне на студентите да развият тези умения. Те ще участват активно в дейностите по оценяване и ще участват в процеса на учене чрез правене в симулирана бизнес среда.

Защо моделът Practice Enterprise?

Practice Enterprise подготвя обучаемите за евентуалното им навлизане в реалния бизнес свят. Той поставя теорията на практика в симулирана работна среда и често служи като първи работен опит за студентите. Той прави връзка с реалния свят на работа, който може да бъде много по-различен от академичната среда.

Каква е ролята и добавената стойност на Тетра?

Екипът на Тетра ще предостави експертиза в осигуряването на качество, като съвместно ръководи разработването на методология за външна оценка на дейностите на Practice Enterprise. 

В допълнение, ние ще ръководим работния пакет за управление на качеството и оценка на проекта, който включва непрекъснат мониторинг и оценка на дейностите по проекта, резултатите и въздействието върху целевите групи и заинтересованите страни.

Следете нашия уеб сайт и социални мрежи за новини относно дейностите и резултатите по проекта.

Очаквайте още новини за проекта!

Включване на приобщаващи иновации и социално предприемачество във висшето образование - InnoSocial

Low angle view at diverse business team huddling in office and stacking hands with motivation

Първият Еразъм+ проект на Тетра за сътрудничество във висшето образование е одобрен за финансиране!

Проектът се казва „Включване на приобщаващи иновации и социално предприемачество във висшето образование“ (InnoSocial). Проектното предложение е изготвено от консорциум от пет партньорски организации, включително Университета за социални науки в Лодз, Полша (координатор на проекта), Университета в Павия, Италия, Университета за приложни науки във Вилнюс, Литва, Фондация InCrea, Полша и Тетра Солюшънс, България. Проектът ще стартира на 1 ноември 2022 г. и ще продължи 30 месеца - до 30 април 2025 г.

Основната цел на проекта е да насърчи по-широко интегриране на социалното измерение в практиките на триъгълника на знанието, прилагани от институциите за висше образование, чрез вграждане на образование и обучение по приобщаващи иновации и социално предприемачество (ПИ&СП) в университетските учебни програми. Тази цел ще бъде постигната чрез проучване на различни възможности за интегриране на ПИ&СП в образователната оферта на университетите, разработване на ресурси за преподаване и учене и изграждане на капацитет на академичния състав за проектиране и предоставяне на образование в тази област.

Защо приобщаващите иновации и социалното предприемачество са толкова важни?

Иновациите са в основата на стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Европа 2020), а висшите учебни заведения се разглеждат като двигатели на иновациите поради способността им да свързват трите основни елемента на триъгълника на знанието – образование, изследвания и иновации (ОИСР, Увеличаване на приноса на висшето образование и изследователските институции към иновациите, 2016 г.). Европейските университети се стремят да интегрират иновациите в своите мандати, като насърчават съвместното създаване на знания от академичните среди, индустрията и държавното управление.

Продължителните икономически и социални кризи, изострени от пандемията Ковид-19 и непрекъснато нарастващия приток на мигранти към държавите-членки на ЕС, обаче, изместиха фокуса от чисто пазарно ориентирани иновации, насочени към стимулиране на икономическия растеж, към социално управлявани иновации, насочени към разрешаване на възникващите социални и обществени предизвикателства (Стратегия на ЕК за иновации и изследвания 2020-2024 г.). В този контекст, университетите са изправени пред необходимостта да обогатят практиките си в триъгълника на знанието чрез вграждане на социално измерение в тях.

Ключ към това предизвикателство може да се намери в приобщаващите иновации и социалното предприемачество. Приобщаващата иновация е двигател на социалното развитие (Goel, 2011), който помага за подобряване на качеството на живот на достъпна цена. Тя е насочена към изключеното или недостатъчно представено население (младежи, жени, възрастни хора, хора с увреждания, мигранти, бежанци, групи с ниски доходи) и има за цел да разшири техния достъп до образование, здравеопазване, заетост, екологични услуги и т.н. Приобщаващите иновации могат да предоставят бизнес възможност за социално предприемачество. А социалното предприемачество, от своя страна, може да служи като средство за валоризиране на иновативни решения на обществените проблеми.

Каква е ролята и добавената стойност на Tетра?

Екипът на Тетра ще предостави експертиза в подходи за проектиране на обучения, подходящи за насърчаване на иновации и предприемачески умения. Ще ръководим разработването на Инструментариум за проектиране и предоставяне на образование и обучение по приобщаващи иновации и социално предприемачество – методологичен наръчник за преподаватели. Той ще включва анализ на съществуващи добри практики, свързани с вграждането на приобщаващи иновации и социално предприемачество в учебните програми на висшите учебни заведения; събиране и документиране на методологии за преподаване на иновации и предприемачество; картографиране на възможните начини за ангажиране на заинтересовани страни (организации с нестопанска цел, неформални обществени групи, иноватори на местно ниво и т.н.) в образованието и обучението в областта на приобщаващите иновации и социалното предприемачество.

В допълнение, Тетра ще заеме водеща роля в разработването на уебсайта и визуалната идентичност на проекта и ще предоставим цифрови решения за създаване на отворени образователни ресурси, базирани на учебното съдържание InnoSocial.

Следете нашия уеб сайт и социални мрежи за новини относно дейностите и резултатите по проекта.

Очаквайте още новини за проекта!