Покана за кандидатстване: процедура „Адаптирана работна среда“

colleagues-break-office

Срок за кандидатстване: 16 октомври 2023 г. – 5 януари 2024 г. 

Общ бюджет: BGN 100 000 000 

Настоящата процедура е в изпълнение на приоритет 1: Насърчаване на заетостта и развитието на умения по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд плюс (ЕСФ+).

Целта на процедурата е предоставянето на помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа, и подобряване на здравословната и безопасна работна среда в предприятията.

Допустими кандидати:

Всички физически и юридически лица, и техни обединения със самостоятелна правосубектност, които имат право да осъществяват дейност на територията на Република България и са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.

Всички кандидати трябва да:

1) Отговарят на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013.

2) Разполагат с финансов капацитет

- за съществуващи организации - ще бъдат използвани данните от Счетоводния баланс за 2022 г., които трябва да са публикувани в НСИ

- за новосъздадени организации през 2023 г. - ще бъдат използвани данните от Счетоводния баланс за текущата година, за периода от регистрацията им до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена настоящата процедура. В този случай Счетоводният баланс следва да е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и да съдържа данни поне за 3 месеца, предхождащи датата на обявяване на процедурата.

3) Разполагат с оперативен капацитет за изпълнение на проектното предложение:

- имат опит в изпълнението на поне една от дейностите, включени в проектното предложение; или

- имат приключил поне един проект, финансиран със средства от ЕС, националния бюджет или други донори, в който са участвали в ролята на кандидати или партньори.

Недопустими кандидати:

Kандидати, които извършват дейност в:

▪ сектора на рибарството и аквакултурите; и

▪ областта на първичното производство на селскостопански продукти.

Допустими дейности:

1) Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд. (Задължителна дейност)

2) Осигуряване на превенция и профилактика на „бърнаут“ на работното място и „ефекти от COVID пандемията върху менталното здраве“ - психологическа подкрепа.

3) Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.

4) Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

5 Осигуряване на социални придобивки за работещите, вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

Допустими разходи:

І. Разходи за услуги

▪ Разходи за разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд;

▪ Разходи за осигуряване на превенция и профилактика на „бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“.

ІІ. Разходи за материали

▪ Разходи за закупуване на ЛПС и специално работно облекло.

ІІІ. Разходи за материални активи

▪ Разходи за закупуване на средства за колективна защита, свързани с подобряване условията на труд;

▪ Разходи за обзавеждане и оборудване (вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.);

▪ Разходи за застраховка на придобитото обзавеждане и оборудване.

ІV. Разходи за строително-монтажни работи - до 15% от преките разходи

▪ Разходи за СМР за модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;

▪ Разходи за СМР на помещенията (вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.);

V. Единна ставка

Непреки разходи в размер на 10% от допустимите преки разходи по проекта – това са разходите, свързани с възнагражденията на персонала по администриране на проекта - ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административните разходи, свързани с управлението на проекта (режийни разходи, консумативи и материали, разходи за командировки на екипа, разходи за видимост, прозрачност и комуникация и др.).

Размер на безвъзмездната помощ:

  • минималният размер на БФП: 50 000 лв. 
  • максимален размер на БФП: 391 166 лв., като:
  • за микро, малки и средни предприятия БФП е 100% от общата стойност на проекта;
  • за големи предприятия БФП е максимум 80% от общата стойност на проекта..

Приложим режим на минимални/държавни помощи:

Прилагат се правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

Продължителност на проектите: до 18 месеца, като изпълнението на дейностите следва да приключи до 31.12.2027 г.

За консултации относно допустимостта, изискуемите документи и съдействие за кандидатстване по настоящата процедура, се свържете с нашия екип от професионалисти през контактната ни форма: www.tetra-solutions.eu/bg/contact или на тел. +359 898 573 914.

Свържете се с нас днес, за да успеем заедно!

Comments are closed.