Покана за кандидатстване: процедура „Внедряване на иновации в предприятията“ 

Community Cloud Storage Sync Secure

Срок за кандидатстване: 2 ноември 2023 г. – 31 януари 2024 г. 

Общ бюджет: BGN 100 000 000 

Настоящата процедура е в изпълнение на приоритет 1: Иновации и растеж и Приоритет 2: Кръгова икономика по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.

Целта на процедурата е предоставянето на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г.

Допустими кандидати:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

3) Да са микро-, малки и средни предприятия (МСП) по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) и Приложение I „Определение за МСП“ към Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, или малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps).

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва:

 • за микро предприятия ≥ 100 000 лв.
 • за малки предприятия ≥ 300 000 лв.
 • за средни предприятия ≥ 1 000 000 лв.
 • за малки дружества със средна пазарна капитализация ≥ 2 000 000 лв.

Допустими дейности:

 • ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):
 • Дейност 1. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА).
 • Дейност 2. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).

ВАЖНО: Проектните предложения могат да включват само ЕДНА или и ДВЕТЕ допустими дейности по задължителния Елемент А „Инвестиции“.

 • ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):
 • Дейност 1. Защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация.
 • Дейност 2. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

2.1 Консултантските услуги в подкрепа на иновациите включват дейности за услуги, извършени от правоспособен представител по индустриална собственост, свързани със защита на индустриална собственост на национално, европейско и/или международно равнище, вкл. проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) , свързани с внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси.

ВАЖНО: Дейностите за услуги по т. 2.1. са допустими, САМО в случай че са свързани със защита на собствените права по индустриална собственост за иновацията, внедрявана по проекта.

2.2. Помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:

-- дейности за осигуряване на достъп до бази данни и библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или бизнес процес.

-- дейности за осигуряване на услуги от лаборатории за провеждане на изследвания, измервания и изпитвания.

Допустими разходи:

1) ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):

 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) - машини, съоръжения и оборудване, необходими за изпълнението на проекта.
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.

ВАЖНО: Общите допустими разходи (помощ плюс собствено съфинансиране) за специализиран софтуер (независимо един или повече), включително лицензии за софтуер, не трябва да надвишават 400 000 лева..

ВАЖНО: For За малки дружества със средна пазарна капитализация разходите за нематериални активи са допустими само до 50% от общите допустими разходи по Елемент А „Инвестиции“ при приложим режим на държавна помощ - „регионална инвестиционна помощ“.

2) ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):

 • Разходи за такси за заявяване и регистрация на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация пред съответното компетентно ведомство на национално, европейско и/или международно равнище – до 10 000 лева.
 • Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите

-- Разходите за консултантски услуги в подкрепа на иновациите включват разходи за външни услуги (чрез договор за възлагане, граждански договори и др.), извършени от правоспособен представител по индустриална собственост, свързани със защита на индустриална собственост на национално, европейско и/или международно равнище, вкл. проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“), за внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси – до 10 000 лева.

- Разходи за помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:

 1. а) разходи за такси за достъп до бази данни и библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или бизнес процес – до 30 000 лева;
 2. б) разходи за външни услуги (чрез договор за възлагане и др.), свързани с осигуряване на услуги от лаборатории за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания и др.

ВАЖНО: Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 25% от общите допустими разходи по проекта.

Размер на безвъзмездната помощ:

 • минимален размер на БФП: 50 000 лв.
 • максимален размер на БФП в зависимост от категорията предприятие:
 • за микро и малки предприятия - 500 000 лв.
 • за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация - 800 000 лв.

В допълнение, максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за едно проектно предложение НЕ следва да надвишава: :

 • за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г. : 60% of the applicant’s average annual net sales revenue for the three-year period 2020, 2021 and 2022.
 • за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Процент на финансиране:

 • Максимален интензитет на помощта при избран режим „регионална инвестиционна помощ“ за дейности извън ЮЗР (NUTS-2): “regional investment aid” for activities outside the SSR (NUTS-2):
 • Микро и малки предприятия – 50%
 • Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация – 45%
 • Максимален интензитет на помощта при избран режим „регионална инвестиционна помощ“ за дейности в ЮЗР (NUTS-2):
 • микро и малки предприятия – София град (столица): 40%; София област: 45%; Област Благоевград: 45%; Област Перник: 40%; Област Кюстендил: 45%
 • средни предприятия – София град (столица): 30%; София област: 45%; Област Благоевград: 45%; Област Перник: 30%; Област Кюстендил: 35%
 • малки дружества със средна пазарна капитализация – София град (столица): 20%; София област: 45%, Област Благоевград: 45%; Област Перник: 20%; и Област Кюстендил: 25 %.
 • Максималният интензитет (процент) на безвъзмездното финансиране при избран режим „минимална помощ“ (de minimis):
 • Микро-, малки, средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация – 50%
 • Максималният интензитет (процент) на безвъзмездното финансиране при избран режим „помощи за иновации в полза на МСП“:
 • Микро-, малки и средни предприятия – 50%.

Продължителност на проектите: до 15 (петнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

За консултации относно допустимостта, изискуемите документи и съдействие за кандидатстване по настоящата процедура, се свържете с нашия екип от професионалисти през контактната ни форма www.tetra-solutions.eu/bg/contact или на телефон +359 898 573 914.

Свържете се с нас днес, за да успеем заедно!

Покана за кандидатстване: процедура „Адаптирана работна среда“

colleagues-break-office

Срок за кандидатстване: 16 октомври 2023 г. – 5 януари 2024 г. 

Общ бюджет: BGN 100 000 000 

Настоящата процедура е в изпълнение на приоритет 1: Насърчаване на заетостта и развитието на умения по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд плюс (ЕСФ+).

Целта на процедурата е предоставянето на помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа, и подобряване на здравословната и безопасна работна среда в предприятията.

Допустими кандидати:

Всички физически и юридически лица, и техни обединения със самостоятелна правосубектност, които имат право да осъществяват дейност на територията на Република България и са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон.

Всички кандидати трябва да:

1) Отговарят на изискванията за предоставяне на минимални помощи, в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/2013.

2) Разполагат с финансов капацитет

- за съществуващи организации - ще бъдат използвани данните от Счетоводния баланс за 2022 г., които трябва да са публикувани в НСИ

- за новосъздадени организации през 2023 г. - ще бъдат използвани данните от Счетоводния баланс за текущата година, за периода от регистрацията им до последния ден на месеца, предхождащ месеца, в който е обявена настоящата процедура. В този случай Счетоводният баланс следва да е изготвен в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и да съдържа данни поне за 3 месеца, предхождащи датата на обявяване на процедурата.

3) Разполагат с оперативен капацитет за изпълнение на проектното предложение:

- имат опит в изпълнението на поне една от дейностите, включени в проектното предложение; или

- имат приключил поне един проект, финансиран със средства от ЕС, националния бюджет или други донори, в който са участвали в ролята на кандидати или партньори.

Недопустими кандидати:

Kандидати, които извършват дейност в:

▪ сектора на рибарството и аквакултурите; и

▪ областта на първичното производство на селскостопански продукти.

Допустими дейности:

1) Разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд съобразно спецификата на конкретните работни места в предприятията. Изготвяне на „зелени“ карти за организация на работни процеси на конкретните работни места. Обучение на лицата от целевата група насочено към внедряване на „зелени“ модели на организация на труд. (Задължителна дейност)

2) Осигуряване на превенция и профилактика на „бърнаут“ на работното място и „ефекти от COVID пандемията върху менталното здраве“ - психологическа подкрепа.

3) Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло.

4) Осигуряване на колективни предпазни средства, вкл. модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд.

5 Осигуряване на социални придобивки за работещите, вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.

Допустими разходи:

І. Разходи за услуги

▪ Разходи за разработване и прилагане на „зелени“ модели на организация на труд;

▪ Разходи за осигуряване на превенция и профилактика на „бърнаут“ на работното място и „ефекти от Covid пандемията върху менталното здраве“.

ІІ. Разходи за материали

▪ Разходи за закупуване на ЛПС и специално работно облекло.

ІІІ. Разходи за материални активи

▪ Разходи за закупуване на средства за колективна защита, свързани с подобряване условията на труд;

▪ Разходи за обзавеждане и оборудване (вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.);

▪ Разходи за застраховка на придобитото обзавеждане и оборудване.

ІV. Разходи за строително-монтажни работи - до 15% от преките разходи

▪ Разходи за СМР за модернизация и/или реконструкция, и/или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, свързани с подобряване условията на труд;

▪ Разходи за СМР на помещенията (вкл. ремонт и оборудване на места за отдих, рехабилитация, спорт, хранене и почивка в предприятията и др.);

V. Единна ставка

Непреки разходи в размер на 10% от допустимите преки разходи по проекта – това са разходите, свързани с възнагражденията на персонала по администриране на проекта - ръководител на проект, технически сътрудник, счетоводител и друг експертен или технически персонал, както и административните разходи, свързани с управлението на проекта (режийни разходи, консумативи и материали, разходи за командировки на екипа, разходи за видимост, прозрачност и комуникация и др.).

Размер на безвъзмездната помощ:

 • минималният размер на БФП: 50 000 лв. 
 • максимален размер на БФП: 391 166 лв., като:
 • за микро, малки и средни предприятия БФП е 100% от общата стойност на проекта;
 • за големи предприятия БФП е максимум 80% от общата стойност на проекта..

Приложим режим на минимални/държавни помощи:

Прилагат се правилата за минимална помощ (правилото de minimis) по смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

Продължителност на проектите: до 18 месеца, като изпълнението на дейностите следва да приключи до 31.12.2027 г.

За консултации относно допустимостта, изискуемите документи и съдействие за кандидатстване по настоящата процедура, се свържете с нашия екип от професионалисти през контактната ни форма: www.tetra-solutions.eu/bg/contact или на тел. +359 898 573 914.

Свържете се с нас днес, за да успеем заедно!

Тетра Солюшънс е горд член на инициативата "Пакта за умения"!

Тетра Солюшънс вече е горд член на Пакта за умения, инициатива на Европейската комисия, обединяваща заинтересовани страни, ангажирани с повишаване на уменията и преквалификация за по-устойчива работна сила в ЕС.

Съгласно Пакта публични и частни организации обединяват усилията си и предприемат конкретни действия в подкрепа на възстановяването и зеления и цифров преход.

Като член на Пакта, Тетра Солюшънс се ангажира да:

 1. Насърчава култура на учене през целия живот за всички чрез:
 • Провеждане на дейности за повишаване на уменията и преквалификация за различни целеви групи;
 • Актуализиране/създаване на нови програми за обучение/образование в контекста на пропуските в уменията и нуждите на пазара на труда.

2. Осъществява контрол върху предлагането/търсенето на умения и предвижда нуждите от умения чрез:

 • Идентифициране на бъдещи работни умения и потребности от обучение на ученици и учители от средните и професионални училища и колежи, възрастни обучаеми, както и други целеви групи.
 1. Установява устойчиви партньорства за развиване на умения чрез:
 • Създаване на национални и европейски партньорства за сътрудничество по различни инициативи за развитие на умения.
 1. Работи срещу дискриминацията и за равенството между половете и равноправни възможности за всички чрез:
 • Осигуряване на равен достъп до услуги за обучение за всички (включително хора в отдалечени райони и с нисък социално-икономически статус, маргинализирани младежи, хора с увреждания, мигранти, малцинства и безработни) чрез разработване на отворени цифрови образователни ресурси.

Научете повече за Пакта на уменията тук⤵

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en

Покана за кандидатстване: процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

close-up-environment-sign-collection

Срок за кандидатстване: 27 юли – 03 октомври 2023 г.

Общ бюджет: BGN 180 000 000 

Настоящата процедура е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от сектор С „Преработваща промишленост“ за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.

Допустими кандидати:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

3) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I към Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията относно определението за микро-, малки и средни предприятия или да са големи предприятия.

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва:

 • за микро предприятия ≥ 170 000 лв.
 • за малки предприятия ≥ 550 000 лв.
 • за средни предприятия ≥ 950 000 лв.
 • за големи предприятия ≥ 3 000 000 лв.

5) Да развиват основната си икономическа дейност или да осъществяват допълнителна икономическа дейност, която формира не по-малко от 20 % от нетните им приходи от продажби за 2022 г. в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008).

Допустими партньори:

По настоящата процедура кандидатите могат да участват самостоятелно или съвместно с партньори. В едно предложение може да участва САМО ЕДИН партньор, който отговаря на всички критерии за допустимост на кандидатите.

ВАЖНО: Едно предприятие е допустимо да участва като партньор само в едно предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата. В допълнение, едно предприятие е допустимо да участва САМО В ЕДНО предложение – или като кандидат или като партньор.

Допустими дейности:

Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията в едно или повече от следните направления:

 • Намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:

-> подготовка за повторно използване и/или рециклиране и/или други дейности за преработка на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и последващото им влагане като суровина в производствени процеси, и/или

-> намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа, и/или

-> намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), с което се постига намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа.

 • Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:

-> заместване на пластмасови продукти (включително опаковки от пластмаса) за еднократна употреба с алтернативни продукти и/или опаковки за многократна употреба, биоразградими, компостируеми, биобазирани изделия и опаковки, и/или

-> намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в продукти и/или опаковки за еднократна употреба, и/или

-> елиминиране или ограничаване използването на опаковки от пластмаса, или заместване на композитни опаковки (включващи в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки).

 • Използване на ресурси с биологичен произход чрез внедряване на технологии за:

-> влагане на ресурси с биологичен произход (например заместване на синтетични суровини или ресурси на фосилна основа с такива с биологичен произход).

 • Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

-> постигане на съответствие на произвежданите продукти с приложимите за тях екологични стандарти и/или продуктови изисквания (които към момента на кандидатстване не са постигнати), произтичащи от европейското и/или национално законодателство в областта на опазването на околната среда.

 • Подобряване на енергийната ефективност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

-> производство на продукти с по-висока енергийна ефективност при употребата им (в сравнение с енергийната ефективност на същия продукт от дейността, за която е заявена подкрепа преди внедряването на съответната технология).

ВАЖНО: Всяко предложение за изпълнение на инвестиция следва да включва въвеждането на кръгови модели в минимум едно от горепосочените направления.

В допълнение на задължителните направления, предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват и дейности по следното направление, което не е задължително, а само подкрепящо останалите:

 • Въвеждане на други модели на кръговата икономика чрез внедряване на технологии за:

-> използване на алтернативни суровини, включително рециклирани, и/или

-> повишаване използването на рециклируеми суровини, и/или

-> заместване или повишаване използването на суровини за многократна употреба и/или намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), и/или

-> елиминиране на необходимостта от опаковки (различни от пластмасовите опаковки) или заместване на композитни опаковки (които не включват в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки), и/или

-> заместване или намаляване употребата на опасни вещества, влагани в произвежданите продукти, и/или

-> осигуряване на многократната или повторна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или

-> осигуряване на възможности за модернизация и поправка на продуктите – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или

-> увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

 Допустими разходи:

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА);
 • Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА) - допустими в размер до 50% от общо допустимите разходи за съответния кандидат/партньор (за всички категории предприятия – микро, малки, средни и големи предприятия).

Размер на безвъзмездната помощ:

 • минимален размер на БФП: 70 000 лв.
 • максимален размер на БФП според категорията на предприятието-кандидат:

-> за микро предприятия 350 000 лв.

-> за малки предприятия – 550 000 лв.

-> за средни предприятия – 750 000 лв.

-> за големи предприятия – 1 000 000 лв.

ВАЖНО: В случай че инвестицията се изпълнява в партньорство, то общите допустими разходи на партньора следва да са до 30% от общите допустими разходи по предложението, но не повече от 273 816 лева.

Допълнително, максималният размер на безвъзмездното финансиране по индивидуалните предложения НЕ следва да надвишава:

 • за микро предприятия – 90% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието-кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за малки предприятия – 60% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието-кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за средни предприятия – 30% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието-кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за големи предприятия – 20% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието-кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Процент на финансиране:

 • Максимален интензитет на помощта при избран режим „регионална инвестиционна помощ“ за дейности извън ЮЗР (NUTS-2):

-> микро, малки и средни предприятия – 50%

-> големи предприятия – 35%

 • Максимален интензитет на помощта при избран режим „регионална инвестиционна помощ“ за дейности в ЮЗР (NUTS-2):

-> микро и малки предприятия – София град (столица): 40%; София област: 50%; Област Благоевград: 50%; Област Перник: 40%; Област Кюстендил: 45%

-> средни предприятия – София град (столица): 30%; София област: 50%; Област Благоевград: 50%; Област Перник: 30%; Област Кюстендил: 35%

-> големи предприятия – София град (столица) и Област Перник: 20%; София област, Област Благоевград и Област Кюстендил: 25 %

 • Максималният интензитет (процент) на безвъзмездното финансиране при избран режим „минимална помощ“ (de minimis):

-> микро, малки и средни предприятия – 50%

-> големи предприятия – 35%

ВАЖНO: Кандидатите могат да изберат само ЕДИН от посочените два допустими режима – режим на „регионална инвестиционна помощ“ или режим на „минимална помощ” (de minimis) в зависимост от нуждите си и спецификата на предложенията за изпълнение на инвестиции

Продължителност на проектите: до 18 месеца

За консултации относно допустимостта, необходимите документи и съдействие при кандидатстване по настоящата процедура, свържете се с нашия екип от професионалисти: http://www.tetra-solutions.eu/bg/contact/.

Покана за кандидатстване: „Училищна STEM среда“

Цел на процедурата:

Процедурата е в изпълнение на политиката в областта на образованието на Министерството на образованието и науката и се финансира по Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 1 (C1.I1) „Центрове за НТИМ и иновации в образованието“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основна цел на процедурата е осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците.

В рамките на процедурата ще се подкрепи изграждане на STEM центрове и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в училищата чрез доставка на оборудване/обзавеждане/софтуер и строително-монтажни работи с цел обособяване на нови пространства за учене от съвременен характер и преобразуване на съществуващи традиционни учебни пространства и общи пространства/зони за създаването на нова архитектурна образователна среда.

Общ бюджет: 534 335 450 лева с ДДС

Срок за кандидатстване:

Първи краен срок (училища в категория до 200 ученици вкл.) - 21 август 2023 г.

Втори краен срок (училища в категория от 201 до 400 ученици вкл.) - 19 септември 2023 г.

Трети краен срок (училища в категория от 401 и повече ученици) - 19 октомври 2023 г.

Допустими кандидати:

Държавни и общински училища и центрове за специална образователна подкрепа на територията на Република България съгласно Заповед № РД09-853/18.04.2023 г. на министъра на образованието и науката и Списък на конкретните крайни получатели и максимален размер на финансиране.

Допустими дейности:

1) Дейности за изграждане на STEM център и ВОСКС в училище;

2) Дейности за организация и управление;

3) Дейности за информация, комуникация и публичност.

Допустими разходи:

Преки разходи

1) Разходи за СМР на STEM център

 • Разходи за изготвяне на работен/технически проект и авторски надзор или инженеринг (проектиране, заедно с авторски надзор и строителство);
 • Разходи за набавянето на необходими съгласувателни и разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи;
 • Разходи за оценка на съответствието на проектите, съгласно чл. 142, ал. 4 и чл. 169 от ЗУТ;
 • Разходи за строително-монтажни работи;
 • Разходи за строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ;
 • Разходи за услуги, свързани с изпълнението на заложените дейности за СМР - инженерни и технически изследвания и др.
 • Разходи за въвеждане на обекта в експлоатация/разрешаване ползването на строежа.

ВАЖНО! При възлагане на инженеринг непредвидени разходи за СМР не се финансират по настоящата процедура. При възлагане на СМР въз основа на одобрен технически проект, в рамките на общата стойност на СМР е допустимо да се включат и до 10% непредвидени разходи за СМР.

2) Разходи за материални активи за STEM център

 • Разходи за оборудване за STEM без допълнително специализирано оборудване за STEM;
 • Разходи за допълнително специализирано оборудване за STEM;
 • Разходи за обзавеждане за STEM;
 • Разходи за оборудване за ВОСКС.

3) Разходи за нематериални активи

 • Разходи за софтуер за STEM;
 • Разходи за софтуер за ВОСКС;

Непреки разходи

1) Разходи за организация и управление (вкл. за информация, комуникация и публичност)

Размер на допустимите разходи:

 • Разходи за STEM: до размера, посочен за съответното училище в Списък на конкретни крайни получатели и максимален размер на финансиране:
  • Разходи за СМР и обзавеждане за STEM : до 45% от планираните разходи за STEM;
  • Разходи за оборудване за STEM : минимум 45% от планираните разходи за STEM включващи закупуването на комплект/и от оборудване и софтуер за функционирането му/им;
  • Разходи за допълнително специализирано оборудване за STEM : до 20% от планираните разходи за оборудване за STEM;
  • Разходи за софтуер за STEM : до 10% от планираните средства за STEM (В рамките на тези средства се включва закупуването на самостоятелен софтуер, извън този необходим за функционирането на оборудването).
 • Разходи за ВОСКС : до размера, посочен за съответното училище в Списък на конкретни крайни получатели и максимален размер на финансиране;
  • Разходи за софтуер за ВОСКС : до 10% от планираните средства за ВОСКС (В рамките на тези средства се включва закупуването на самостоятелен софтуер, извън този необходим за функционирането на оборудването).
 • Разходи за организация и управление на предложението : точно 1% от преките разходи (т.е. 1% от средствата за STEM и ВОСКС).

Размер на безвъзмездната помощ:

 • Максимален размер на финансирането за всяко проектно предложение : съгласно Списък на конкретни крайни получатели и максимален размер на финансиране

Максимална продължителност на проектите : 35 месеца, но не по- късно от 31.05.2026 г.

ВАЖНО! Не по-късно от 2 месеца преди изтичане на съответния краен срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиции, всеки кандидат следва да изготви и подаде за съгласуване с Националния STEM център към МОН Концепция за изграждане на училищна STEM среда.

За повече информация относно изискуемите документи, и съдействие за кандидатстване по настоящата процедура, моля, свържете се с нашия екип от професионалисти през контактната ни форма: www.tetra-solutions.eu/bg/contact или на тел. +359 898 573 914.

Обадете ни се днес, за да Ви помогнем да реализирате идеите си утре!

Покана за кандидатстване: процедура „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“ - Покана 1

solar-panels

Срок за кандидатстване: 09 май 2023 г. – 10 ноември 2023 г.

Общ бюджет: 240 000 000 лева

Цел на процедурата: Настоящата процедура е в изпълнение на инвестиция „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“ по компонент „Нисковъглеродна икономика“ на Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране по:

 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за битово горещо водоснабдяване (БГВ);
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително системи за съхранение на електрическа енергия.

Допустими кандидати:

 1) Да са физически лица, български граждани, граждани на друга държава-членка на Европейския съюз или граждани на трета държава със статут на постоянно пребиваващи в Република България, обитаващи собствено жилище - еднофамилна жилищна сграда или собствено жилище в многофамилна сграда;

2) Да са собственици на жилището, с което кандидатстват. В случай че Кандидатът е съсобственик на жилището и притежава по-малко от 51 % идеални части от него, е необходимо писмено съгласие от другия/ите съсобственик/ци, заедно с когото/които Кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху жилището. Съгласието от съсобственика/ците се удостоверява с декларация от съответния/ите съсобственик/ци.

Когато жилището е собственост на съпрузи в режим на съпружеска имуществена общност, не е необходимо съгласието на съпруга на Кандидата. Когато жилището е собственост на едно или повече малолетни или непълнолетни лица и негов/техен единствен родител и родителят притежава по-малко от 51 % идеални части от жилището, не е необходимо съгласието на децата.

3) Постоянният им адрес да е в жилището, с което кандидатстват;

4) Да са заплатили дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се монтира инсталацията или системата.

Изисквания за жилището на кандидатите:

1) Жилището, с което се кандидатства, да се намира в регулационните граници на населеното място на територията на съответната община;

2) Жилището, с което се кандидатства, да се ползва само за жилищни нужди;

3) На адреса на жилището да няма регистриран в Търговския регистър търговец или регистрирано в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел юридическо лице;

4) В жилището да се ползва неефективен източник на топлинна енергия (печка, котел, камина и др.) на твърдо гориво (дърва, въглища и др.) – към момента на подаване на предложението или преди доставката, монтажа и пускането в експлоатация на слънчева инсталация за БГВ или фотоволтаична система до 10 kWp;

5) В жилището да е потребявана електрическа енергия минимум 6 месеца преди подаване на предложението по настоящата процедура (при предложение по Вариант 2 на готовност) или преди пускането в експлоатация на слънчева инсталация за БГВ или фотоволтаична система до 10 kWp (при предложение по Вариант 1 на готовност);

6) В случай че жилището се намира в многофамилна сграда, е необходимо съгласието на етажната собственост (представяне на копие от Решение на Общото събрание на собствениците съгласно чл. 17, ал. 2, т. 5 от ЗУЕС с мнозинство не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части) и издадено разрешение за строеж за изграждането на слънчева инсталация за БГВ или за фотоволтаична система до 10 kWp.

Допустими дейности:

 • Доставка и монтаж на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване, включително техническо въвеждане (пускане) в експлоатация на слънчевите инсталации – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението и др.

или

 • Доставка и монтаж на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, включително техническо въвеждане (пускане) в експлоатация на фотоволтаичните системи – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението, инвертори и др.

Допустими разходи:

 • разходи за доставка и монтаж на слънчеви инсталации или фотоволтаични системи до 10 kWp (включително по желание на кандидата система за съхранение на електрическа енергия);
 • разходи за техническо въвеждане (пускане) в експлоатация на слънчевите инсталации или фотоволтаичните системи – закупуване на арматура, кабели, конструкция за монтаж на съоръжението, инвертори и др.;
 • разходи за данък върху добавената стойност.

Степен на готовност на предложенията за изпълнение на инвестиции:

 • Вариант 1: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва система за съхранение на електрическа енергия, са изпълнени в периода от 7 юни 2022 г. до подаване на предложението от Кандидата по настоящата процедура.

или

 • Вариант 2: Предложението е за финансиране на инвестиция, по която дейностите по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване или по доставка, монтаж и пускане в експлоатация на фотоволтаична система до 10 kWp, която може да включва системи за съхранение на електрическа енергия, са в процес на изпълнение към момента на сключване на договора за финансиране с крайния получател или ще бъдат изпълнявани след сключване на договора.

ВАЖНО: Всеки краен получател първоначално финансира всички дейности със собствени средства. БФП се изплаща след сключването на договор за финансиране и след подаване на финансово-технически отчет по предложението за изпълнение на инвестицията и искане за плащане. 

Размер на безвъзмездната помощ:

 • Максимален размер на финансиране за предложение по:
 • Компонент 1: Закупуване на слънчеви инсталации за БГВ - до 100% от стойността на инсталацията, но не повече от 1 960.83 лв.;
 • Компонент 2: Закупуване на фотоволтаични системи до 10 kWp, включително със системите за съхранение на електрическа енергия - до 70% от стойността на системата, но не повече от 15 000 лв.

Продължителност на проектите: до 18 месеца

За консултации относно допустимостта, изискуемите документи и съдействие за кандидатстване по настоящата процедура, се свържете с нашия екип от професионалисти през контактната ни форма: www.tetra-solutions.eu/bg/contact или на тел. +359 898 573 914.

Свържете се с нас днес, за да успеем заедно!

Покана за кандидатстване: Възобновяеми енергийни източници за собствено потребление

photovoltaic-gc385a1082_1920

Срок за кандидатстване: 14 февруари – 15 май 2023 г.

Общ бюджет: 200,000,000 лева

Настоящата процедура е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на процедурата е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за собствено потребление, комбинирани с локални съоръжения за съхранение на енергия, с което да се насърчи прехода на частния сектор към екосъобразна дейност.

Допустими кандидати:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

Да са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия; да са малки дружества със средна пазарна капитализация съгласно чл. 2, пар. 103д от Регламент (ЕО) № 651/2014; да са дружества със средна пазарна капитализация съгласно определението в член 2, точка 7 от Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета.

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва:

 • за микро предприятия ≥ 80 000 лв.
 • за малки предприятия ≥ 200 000 лв.
 • за средни предприятия ≥ 800 000 лв.
 • за малко дружество със средна пазарна капитализация или дружество със средна пазарна капитализация ≥ 3 000 000 лв.   

5) Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 за 2021 г.

Недопустими кандидати:

Кандидати, чиято основна икономическа дейност НЕ попада в следните сектори, раздели, групи и класове съгласно КИД-2008 на НСИ:

 • сектор А „Селско, горско и рибно стопанство”;
 • сектор D “Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“;
 • сектор K „Финансови и застрахователни дейности“;
 • сектор О „Държавно управление“;
 • сектор Т „Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“;
 • сектор U „Дейности на екстериториални организации и служби“;
 • сектор С „Преработваща промишленост”, раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

- 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

- 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

- 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

- 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

- 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

- 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

- 10.83. „Преработка на кафе и чай”, в случаите когато дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други);

- 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

- 10.91. „Производство на готови храни за животни”;

- 11.02. „Производство на вина от грозде”;

- 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”.

 • преработката и продажбата на селскостопански продукти, в следните случаи:

- когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия, или

- когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители.

 • преработката и/или маркетинга на горски продукти.

 Допустими дейности:

Изграждане на нови фотоволтаични инсталации до 1 MW за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии), като:

 • Инсталираната мощност на изградената фотоволтаична система не трябва да надвишава повече от 2 (два) пъти размера на предоставената мощност, съгласно актуален договор на кандидата с електроразпределителното дружество, но не повече от 1 MW.
 • Локалните съоръжения за съхранение на енергия (батерии), следва да са с общ минимален капацитет равностоен на съхранение с продължителност от поне 1 (един) час за поне 100% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система (като отговарящи на изискването биха се приели например и батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 2 (два) часа за поне 50% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, или батерии с общ минимален капацитет (в kWh) на съхранение с продължителност от поне 4 (четири) часа за поне 25% от инсталираната мощност на фотоволтаичната система, и т.н.)
 • Инвестицията трябва да се изпълнява върху сграда/имот, които са изцяло собственост на кандидата или за която единствено кандидатът има учредено право на строеж.

Допустими разходи:

 • разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА);
 • разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА);
 • разходи за строително-монтажни работи на покрив/фасада на сграда или върху недвижим имот към нея;
 • разходи за консултантски услуги от инженерно-технически характер. 

ВАЖНО: Максималната цена за изграждане на фотоволтаична система до 1 MW за собствено потребление в комбинация със съоръжения за локално съхранение на произведената енергия (батерии) - до 3 000 лева без ДДС за всеки 1 kW инсталирана мощност на енергийното съоръжение (фотоволтаична система в комбинация с батерии).

Размер на безвъзмездната помощ:

 • минималният размер на БФП: 75 000 лв.
 • максимален размер на БФП: 1 000 000 лв., но не повече от:

- за микро предприятия – 90% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

- за малки предприятия – 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

- за средни предприятия – 25% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

- за малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация – 10% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за периода 2019 г., 2020 г. и 2021 г.

Процент на финансиране:

 • Максимален интензитет на помощта за дейности извън ЮЗР (NUTS-2)

- микро, малки и средни предприятия – 50%

- малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация – 45%

 • Максимален интензитет на помощта за дейности в ЮЗР (NUTS-2)

- микро и малки предприятия – 50%

- средни предприятия – 45%

- малки дружества със средна пазарна капитализация и дружества със средна пазарна капитализация – 35%

Продължителност на проектитедо 18 месеца

За консултации относно допустимостта, необходимите документи и съдействие при кандидатстване по настоящата процедура, свържете се с нашия екип от професионалисти: www.tetra-solutions.eu/bg/contact

Обучителен курс на тема "Разработване и управление на проекти на ЕС"

Преди броени дни приключи първото издание на обучителния курс на Тетра Солюшънс "Разработване и управление на проекти на ЕС". Сертификатите за постижение бяха връчени, а участниците в обучението бяха подготвени да се включат в разработването на проектни предложения по програма "Еразъм+" през 2023 г.

Обучителният курс е насочен към изучаването на програмите за финансиране от ЕС, с акцент върху Еразъм+ и Европейския социален фонд. С участието си в него, участниците получават знания за програмите и отпусканото финансиране по тях, какато и усвояват умения за разработване и управление на проекти.

Първото издание на курса бе специално адаптирано за група испански учители. То се проведе онлайн в рамките на шест седмици, от 1 ноември до 15 декември 2022 г. Курсът включваше шест модула, обхващащи различни теми, свързани с финансирането от ЕС:

 • Преглед на възможностите за финансиране от ЕС, предлагани от Еразъм+ и Европейския социален фонд;
 • Писане на проектни предложения: подготвителен анализ, анализ на заинтересованите страни, анализ и идентифициране на проблеми на нуждите, анализ на целите;
 • Писане на проектни предложения: разбиране и прилагане на логическата рамка, съставяне на структурна разбивка, бюджетиране на разходите;
 • Управление на проекти: договорни въпроси, управление на консорциуми, методологии и инструменти за финансово управление на безвъзмездните средства, мониторинг и оценка на проекта, дейности и резултати;
 • Управление на проекти: управление на заинтересованите страни, разпространение на информация и използване на резултатите, въздействие, оценка на резултатите и отчитане на проекта;
 • Съвместна работа по проектно предложение за предстояща покана (разработване на концепция и логическа рамка); представяне на проектните идеи.

Общата продължителност на обучителния курс "Разработване и управление на проекти на ЕС" бе 50 учебни часа, които се равняват на 2 ECVET кредита. Той се основаваше на подхода "учене чрез правене". Всеки модул се състоеше от презентация на обучителя, чиято цел бе да представи теоретичния материал на курса, и учебни дейности, които да улеснят усвояването на знания и умения от страна на обучаемите. Учебните дейности включваха анализ на реални проектни предложения и документация за изпълнение/отчитане на проекта, практически упражнения (напр. анализ на заинтересованите страни идентифициране на потребностите) и съвместно разработване на проектно предложение (концепция и логическа рамка) за отворената към момента покана за кандидатстване.

Надяваме се, че съвместно разработените по време на обучението проектни идеи ще бъдат включени в реални проектни предложения, представени за оценка и одобрени за финансиране!

Желаете да се запишете за курс "Разработване и управление на проекти на ЕС"? Свържете се с нас и ние ще изготвим индивидуална оферта.

Процедура „Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в МСП” – Покана за кандидатстване

philipp-katzenberger-iIJrUoeRoCQ-unsplash

Срок за кандидатстване: 17 октомври – 19 декември 2022 г.

Общ бюджет: 30 600 000 лв.

Настоящата процедура е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия.

Допустими кандидати: Средствата ще бъдат насочени към микро, малки и средни предприятия, които трябва да отговарят на следните задължителни изисквания:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.

3) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва: * за микро предприятия ≥ 41 000 лв. * за малки предприятия ≥ 82 000 лв. * за средни предприятия ≥ 123 000 лв.

4) Да имат средносписъчен брой на персонала за 2021 г., който е ≥ 1 заето лице

5) Да са заявили подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008

6) Основната икономическа дейност на кандидата НЕ попада в следните сектори, раздели, групи и класове съгласно КИД-2008:
- сектор А „Селско, горско и рибно стопанство”;
- сектор В „Добивна промишленост”;
- сектор С „Преработваща промишленост”, раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

• 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
• 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
• 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
• 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
• 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
• 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
• 10.81. „Производство на захар”;
• 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
• 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
• 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
• 11.02. „Производство на вина от грозде”;
• 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
• 11.06. „Производство на малц”.
- сектор F „Строителство”;
- сектор Р „Образование”;
- сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа”:
• раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване”;
• раздел 88 „Социална работа без настаняване”.
- сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения”:
• раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии”;
• раздел 63 „Информационни услуги”.
- сектора на рибарството и аквакултурите, уредени с Регламент (ЕС) № 1379/2013;
- сектора на първичното производство на селскостопански продукти;
- преработката и продажбата на селскостопански продукти, в следните случаи:

-- когато размерът на помощта е определен въз основа на цената или количеството на тези продукти, които се изкупуват от първичните производители или се предлагат на пазара от съответните предприятия, или
-- когато помощта е обвързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители.
- преработката и/или маркетинга на горски продукти.

Допустими разходи:
- Група I. ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
- Група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
- Група III. ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

Размер на безвъзмездната помощ:
• минималният размер на БФП: 3 000 лв.
• максимален размер на БФП: 20 000 лв.

Процент на финансиране:  100%

Продължителност на проектите: до 12 месеца

Ако проявявате интерес да кандидатствате, свържете се с нашия екип от професионалисти, за да Ви преведем през процеса на кандидатстване.

Обявени са покани за кандидатстване по Еразъм+

Happy international students chatting while walking by park, panorama

Център за развитие на човешките ресурси – Националната агенция по администриране на Програма „Еразъм+” в България – обяви нови покани за набиране на предложения.

Краен срок 4 октомври 2022 г. (12:00 ч. брюкселско време)

 • Краткосрочни проекти за мобилност на учащи и персонал в училищното образование, образованието за възрастни и младежта

Тази дейност подкрепя организации, активни в областта на училищното образование, образованието за възрастни и младежта, които искат да организират дейности за учебна мобилност за учащи, преподаватели, млади хора и младежки работници.

 • Малки партньорства в училищното образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни и младежта

Тази дейност позволява на участващите организации да придобият опит в международното сътрудничество и да укрепят своя капацитет. Малките партньорства са предназначени да разширят достъпа на програмата до малки участници и лица, които са труднодостъпни в областта на училищното образование, образованието за възрастни, професионалното образование и обучение, младежта и спорта.

 • Партньорства за сътрудничество в сектор "Младеж"

Тази дейност дава възможност на участващите организации да придобият опит в международното сътрудничество и да укрепят своя капацитет, но също така да произвеждат висококачествени иновативни резултати. Основната цел на Партньорствата за сътрудничество е да позволи на организациите да повишат качеството и уместността на своите дейности, да развият и укрепят мрежите си от партньори, да увеличат капацитета си да работят съвместно на транснационално ниво.

Кандидатствайте през EU Login в платформата на Еразъм+ и Европейския корпус за солидарност и потърсете съвет от Тетра за изготвяне на печеливша кандидатура!