Покана за кандидатстване: процедура „Внедряване на иновации в предприятията“ 

Community Cloud Storage Sync Secure

Срок за кандидатстване: 2 ноември 2023 г. – 31 януари 2024 г. 

Общ бюджет: BGN 100 000 000 

Настоящата процедура е в изпълнение на приоритет 1: Иновации и растеж и Приоритет 2: Кръгова икономика по програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027.

Целта на процедурата е предоставянето на фокусирана подкрепа на българските предприятия за внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г.

Допустими кандидати:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

3) Да са микро-, малки и средни предприятия (МСП) по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) и Приложение I „Определение за МСП“ към Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията, или малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps).

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва:

 • за микро предприятия ≥ 100 000 лв.
 • за малки предприятия ≥ 300 000 лв.
 • за средни предприятия ≥ 1 000 000 лв.
 • за малки дружества със средна пазарна капитализация ≥ 2 000 000 лв.

Допустими дейности:

 • ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):
 • Дейност 1. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА).
 • Дейност 2. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).

ВАЖНО: Проектните предложения могат да включват само ЕДНА или и ДВЕТЕ допустими дейности по задължителния Елемент А „Инвестиции“.

 • ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):
 • Дейност 1. Защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация.
 • Дейност 2. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

2.1 Консултантските услуги в подкрепа на иновациите включват дейности за услуги, извършени от правоспособен представител по индустриална собственост, свързани със защита на индустриална собственост на национално, европейско и/или международно равнище, вкл. проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) , свързани с внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси.

ВАЖНО: Дейностите за услуги по т. 2.1. са допустими, САМО в случай че са свързани със защита на собствените права по индустриална собственост за иновацията, внедрявана по проекта.

2.2. Помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:

-- дейности за осигуряване на достъп до бази данни и библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или бизнес процес.

-- дейности за осигуряване на услуги от лаборатории за провеждане на изследвания, измервания и изпитвания.

Допустими разходи:

1) ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):

 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) - машини, съоръжения и оборудване, необходими за изпълнението на проекта.
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.

ВАЖНО: Общите допустими разходи (помощ плюс собствено съфинансиране) за специализиран софтуер (независимо един или повече), включително лицензии за софтуер, не трябва да надвишават 400 000 лева..

ВАЖНО: For За малки дружества със средна пазарна капитализация разходите за нематериални активи са допустими само до 50% от общите допустими разходи по Елемент А „Инвестиции“ при приложим режим на държавна помощ - „регионална инвестиционна помощ“.

2) ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):

 • Разходи за такси за заявяване и регистрация на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация пред съответното компетентно ведомство на национално, европейско и/или международно равнище – до 10 000 лева.
 • Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите

-- Разходите за консултантски услуги в подкрепа на иновациите включват разходи за външни услуги (чрез договор за възлагане, граждански договори и др.), извършени от правоспособен представител по индустриална собственост, свързани със защита на индустриална собственост на национално, европейско и/или международно равнище, вкл. проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“), за внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси – до 10 000 лева.

- Разходи за помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:

 1. а) разходи за такси за достъп до бази данни и библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или бизнес процес – до 30 000 лева;
 2. б) разходи за външни услуги (чрез договор за възлагане и др.), свързани с осигуряване на услуги от лаборатории за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания и др.

ВАЖНО: Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 25% от общите допустими разходи по проекта.

Размер на безвъзмездната помощ:

 • минимален размер на БФП: 50 000 лв.
 • максимален размер на БФП в зависимост от категорията предприятие:
 • за микро и малки предприятия - 500 000 лв.
 • за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация - 800 000 лв.

В допълнение, максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за едно проектно предложение НЕ следва да надвишава: :

 • за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г. : 60% of the applicant’s average annual net sales revenue for the three-year period 2020, 2021 and 2022.
 • за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Процент на финансиране:

 • Максимален интензитет на помощта при избран режим „регионална инвестиционна помощ“ за дейности извън ЮЗР (NUTS-2): “regional investment aid” for activities outside the SSR (NUTS-2):
 • Микро и малки предприятия – 50%
 • Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация – 45%
 • Максимален интензитет на помощта при избран режим „регионална инвестиционна помощ“ за дейности в ЮЗР (NUTS-2):
 • микро и малки предприятия – София град (столица): 40%; София област: 45%; Област Благоевград: 45%; Област Перник: 40%; Област Кюстендил: 45%
 • средни предприятия – София град (столица): 30%; София област: 45%; Област Благоевград: 45%; Област Перник: 30%; Област Кюстендил: 35%
 • малки дружества със средна пазарна капитализация – София град (столица): 20%; София област: 45%, Област Благоевград: 45%; Област Перник: 20%; и Област Кюстендил: 25 %.
 • Максималният интензитет (процент) на безвъзмездното финансиране при избран режим „минимална помощ“ (de minimis):
 • Микро-, малки, средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация – 50%
 • Максималният интензитет (процент) на безвъзмездното финансиране при избран режим „помощи за иновации в полза на МСП“:
 • Микро-, малки и средни предприятия – 50%.

Продължителност на проектите: до 15 (петнадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

За консултации относно допустимостта, изискуемите документи и съдействие за кандидатстване по настоящата процедура, се свържете с нашия екип от професионалисти през контактната ни форма www.tetra-solutions.eu/bg/contact или на телефон +359 898 573 914.

Свържете се с нас днес, за да успеем заедно!

Comments are closed.