Тетра Солюшънс е горд член на инициативата "Пакта за умения"!

Тетра Солюшънс вече е горд член на Пакта за умения, инициатива на Европейската комисия, обединяваща заинтересовани страни, ангажирани с повишаване на уменията и преквалификация за по-устойчива работна сила в ЕС.

Съгласно Пакта публични и частни организации обединяват усилията си и предприемат конкретни действия в подкрепа на възстановяването и зеления и цифров преход.

Като член на Пакта, Тетра Солюшънс се ангажира да:

  1. Насърчава култура на учене през целия живот за всички чрез:
  • Провеждане на дейности за повишаване на уменията и преквалификация за различни целеви групи;
  • Актуализиране/създаване на нови програми за обучение/образование в контекста на пропуските в уменията и нуждите на пазара на труда.

2. Осъществява контрол върху предлагането/търсенето на умения и предвижда нуждите от умения чрез:

  • Идентифициране на бъдещи работни умения и потребности от обучение на ученици и учители от средните и професионални училища и колежи, възрастни обучаеми, както и други целеви групи.
  1. Установява устойчиви партньорства за развиване на умения чрез:
  • Създаване на национални и европейски партньорства за сътрудничество по различни инициативи за развитие на умения.
  1. Работи срещу дискриминацията и за равенството между половете и равноправни възможности за всички чрез:
  • Осигуряване на равен достъп до услуги за обучение за всички (включително хора в отдалечени райони и с нисък социално-икономически статус, маргинализирани младежи, хора с увреждания, мигранти, малцинства и безработни) чрез разработване на отворени цифрови образователни ресурси.

Научете повече за Пакта на уменията тук⤵

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1517&langId=en

Tags: No tags

Comments are closed.