Покана за кандидатстване: „Училищна STEM среда“

Цел на процедурата:

Процедурата е в изпълнение на политиката в областта на образованието на Министерството на образованието и науката и се финансира по Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 1 (C1.I1) „Центрове за НТИМ и иновации в образованието“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Основна цел на процедурата е осигуряване на физическата среда и техническото оборудване и обзавеждане на STEM пространства в училищното образование с оглед създаване на интегрирана учебна среда от ново поколение, която да поощри и подкрепи образователните иновации в обучението и преподаването в сферата на STEM и да се повиши интересът към науките и научните изследвания у учениците.

В рамките на процедурата ще се подкрепи изграждане на STEM центрове и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС) в училищата чрез доставка на оборудване/обзавеждане/софтуер и строително-монтажни работи с цел обособяване на нови пространства за учене от съвременен характер и преобразуване на съществуващи традиционни учебни пространства и общи пространства/зони за създаването на нова архитектурна образователна среда.

Общ бюджет: 534 335 450 лева с ДДС

Срок за кандидатстване:

Първи краен срок (училища в категория до 200 ученици вкл.) - 21 август 2023 г.

Втори краен срок (училища в категория от 201 до 400 ученици вкл.) - 19 септември 2023 г.

Трети краен срок (училища в категория от 401 и повече ученици) - 19 октомври 2023 г.

Допустими кандидати:

Държавни и общински училища и центрове за специална образователна подкрепа на територията на Република България съгласно Заповед № РД09-853/18.04.2023 г. на министъра на образованието и науката и Списък на конкретните крайни получатели и максимален размер на финансиране.

Допустими дейности:

1) Дейности за изграждане на STEM център и ВОСКС в училище;

2) Дейности за организация и управление;

3) Дейности за информация, комуникация и публичност.

Допустими разходи:

Преки разходи

1) Разходи за СМР на STEM център

 • Разходи за изготвяне на работен/технически проект и авторски надзор или инженеринг (проектиране, заедно с авторски надзор и строителство);
 • Разходи за набавянето на необходими съгласувателни и разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи;
 • Разходи за оценка на съответствието на проектите, съгласно чл. 142, ал. 4 и чл. 169 от ЗУТ;
 • Разходи за строително-монтажни работи;
 • Разходи за строителен надзор съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ;
 • Разходи за услуги, свързани с изпълнението на заложените дейности за СМР - инженерни и технически изследвания и др.
 • Разходи за въвеждане на обекта в експлоатация/разрешаване ползването на строежа.

ВАЖНО! При възлагане на инженеринг непредвидени разходи за СМР не се финансират по настоящата процедура. При възлагане на СМР въз основа на одобрен технически проект, в рамките на общата стойност на СМР е допустимо да се включат и до 10% непредвидени разходи за СМР.

2) Разходи за материални активи за STEM център

 • Разходи за оборудване за STEM без допълнително специализирано оборудване за STEM;
 • Разходи за допълнително специализирано оборудване за STEM;
 • Разходи за обзавеждане за STEM;
 • Разходи за оборудване за ВОСКС.

3) Разходи за нематериални активи

 • Разходи за софтуер за STEM;
 • Разходи за софтуер за ВОСКС;

Непреки разходи

1) Разходи за организация и управление (вкл. за информация, комуникация и публичност)

Размер на допустимите разходи:

 • Разходи за STEM: до размера, посочен за съответното училище в Списък на конкретни крайни получатели и максимален размер на финансиране:
  • Разходи за СМР и обзавеждане за STEM : до 45% от планираните разходи за STEM;
  • Разходи за оборудване за STEM : минимум 45% от планираните разходи за STEM включващи закупуването на комплект/и от оборудване и софтуер за функционирането му/им;
  • Разходи за допълнително специализирано оборудване за STEM : до 20% от планираните разходи за оборудване за STEM;
  • Разходи за софтуер за STEM : до 10% от планираните средства за STEM (В рамките на тези средства се включва закупуването на самостоятелен софтуер, извън този необходим за функционирането на оборудването).
 • Разходи за ВОСКС : до размера, посочен за съответното училище в Списък на конкретни крайни получатели и максимален размер на финансиране;
  • Разходи за софтуер за ВОСКС : до 10% от планираните средства за ВОСКС (В рамките на тези средства се включва закупуването на самостоятелен софтуер, извън този необходим за функционирането на оборудването).
 • Разходи за организация и управление на предложението : точно 1% от преките разходи (т.е. 1% от средствата за STEM и ВОСКС).

Размер на безвъзмездната помощ:

 • Максимален размер на финансирането за всяко проектно предложение : съгласно Списък на конкретни крайни получатели и максимален размер на финансиране

Максимална продължителност на проектите : 35 месеца, но не по- късно от 31.05.2026 г.

ВАЖНО! Не по-късно от 2 месеца преди изтичане на съответния краен срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиции, всеки кандидат следва да изготви и подаде за съгласуване с Националния STEM център към МОН Концепция за изграждане на училищна STEM среда.

За повече информация относно изискуемите документи, и съдействие за кандидатстване по настоящата процедура, моля, свържете се с нашия екип от професионалисти през контактната ни форма: www.tetra-solutions.eu/bg/contact или на тел. +359 898 573 914.

Обадете ни се днес, за да Ви помогнем да реализирате идеите си утре!

Comments are closed.