Покана за кандидатстване: процедура „Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията”

close-up-environment-sign-collection

Срок за кандидатстване: 27 юли – 03 октомври 2023 г.

Общ бюджет: BGN 180 000 000 

Настоящата процедура е в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика чрез предоставянето на безвъзмездни средства на предприятията от сектор С „Преработваща промишленост“ за въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите от дейността им.

Допустими кандидати:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

3) Да са микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I към Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията относно определението за микро-, малки и средни предприятия или да са големи предприятия.

4) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва:

 • за микро предприятия ≥ 170 000 лв.
 • за малки предприятия ≥ 550 000 лв.
 • за средни предприятия ≥ 950 000 лв.
 • за големи предприятия ≥ 3 000 000 лв.

5) Да развиват основната си икономическа дейност или да осъществяват допълнителна икономическа дейност, която формира не по-малко от 20 % от нетните им приходи от продажби за 2022 г. в сектор С „Преработваща промишленост” съгласно Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008).

Допустими партньори:

По настоящата процедура кандидатите могат да участват самостоятелно или съвместно с партньори. В едно предложение може да участва САМО ЕДИН партньор, който отговаря на всички критерии за допустимост на кандидатите.

ВАЖНО: Едно предприятие е допустимо да участва като партньор само в едно предложение за изпълнение на инвестиция по процедурата. В допълнение, едно предприятие е допустимо да участва САМО В ЕДНО предложение – или като кандидат или като партньор.

Допустими дейности:

Придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията в едно или повече от следните направления:

 • Намаляване образуването на отпадъци чрез внедряване на технологии за:

-> подготовка за повторно използване и/или рециклиране и/или други дейности за преработка на отпадъците от производствената дейност (на кандидата и/или на партньора, в случай че предложението се изпълнява в партньорство) и последващото им влагане като суровина в производствени процеси, и/или

-> намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа, и/или

-> намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), с което се постига намаляване на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт от дейността, за която е заявена подкрепа.

 • Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба чрез внедряване на технологии за:

-> заместване на пластмасови продукти (включително опаковки от пластмаса) за еднократна употреба с алтернативни продукти и/или опаковки за многократна употреба, биоразградими, компостируеми, биобазирани изделия и опаковки, и/или

-> намаляване употребата на пластмаса като суровина, влагана в продукти и/или опаковки за еднократна употреба, и/или

-> елиминиране или ограничаване използването на опаковки от пластмаса, или заместване на композитни опаковки (включващи в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки).

 • Използване на ресурси с биологичен произход чрез внедряване на технологии за:

-> влагане на ресурси с биологичен произход (например заместване на синтетични суровини или ресурси на фосилна основа с такива с биологичен произход).

 • Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

-> постигане на съответствие на произвежданите продукти с приложимите за тях екологични стандарти и/или продуктови изисквания (които към момента на кандидатстване не са постигнати), произтичащи от европейското и/или национално законодателство в областта на опазването на околната среда.

 • Подобряване на енергийната ефективност на продуктите чрез внедряване на технологии за:

-> производство на продукти с по-висока енергийна ефективност при употребата им (в сравнение с енергийната ефективност на същия продукт от дейността, за която е заявена подкрепа преди внедряването на съответната технология).

ВАЖНО: Всяко предложение за изпълнение на инвестиция следва да включва въвеждането на кръгови модели в минимум едно от горепосочените направления.

В допълнение на задължителните направления, предложенията за изпълнение на инвестиции могат да включват и дейности по следното направление, което не е задължително, а само подкрепящо останалите:

 • Въвеждане на други модели на кръговата икономика чрез внедряване на технологии за:

-> използване на алтернативни суровини, включително рециклирани, и/или

-> повишаване използването на рециклируеми суровини, и/или

-> заместване или повишаване използването на суровини за многократна употреба и/или намаляване на използваните суровини за производството на единица продукт (количеството суровини, влагани за производството на единица продукт и/или намаляване на видовете/броя суровини, влагани в крайния продукт), и/или

-> елиминиране на необходимостта от опаковки (различни от пластмасовите опаковки) или заместване на композитни опаковки (които не включват в състава си пластмаса) с по-екологични варианти (биоразградими, рециклируеми или друг вид „зелени” опаковки), и/или

-> заместване или намаляване употребата на опасни вещества, влагани в произвежданите продукти, и/или

-> осигуряване на многократната или повторна употреба на съществуващи и/или нови за предприятието продукти, и/или повишаване на дълготрайността им, и/или

-> осигуряване на възможности за модернизация и поправка на продуктите – ремонт/подмяна на повредени части и/или компоненти с оглед увеличаване на дълготрайността на употреба на продуктите, и/или

-> увеличаване на възможностите за рециклиране на продуктите след употребата им, включително възможностите за разглобяване в края на жизнения цикъл с оглед улесняване на рециклирането или оползотворяването на отпадъците от продуктите след извеждането им от употреба.

 Допустими разходи:

 • Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА);
 • Разходи за придобиване на специализиран софтуер за производствения процес, представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА) - допустими в размер до 50% от общо допустимите разходи за съответния кандидат/партньор (за всички категории предприятия – микро, малки, средни и големи предприятия).

Размер на безвъзмездната помощ:

 • минимален размер на БФП: 70 000 лв.
 • максимален размер на БФП според категорията на предприятието-кандидат:

-> за микро предприятия 350 000 лв.

-> за малки предприятия – 550 000 лв.

-> за средни предприятия – 750 000 лв.

-> за големи предприятия – 1 000 000 лв.

ВАЖНО: В случай че инвестицията се изпълнява в партньорство, то общите допустими разходи на партньора следва да са до 30% от общите допустими разходи по предложението, но не повече от 273 816 лева.

Допълнително, максималният размер на безвъзмездното финансиране по индивидуалните предложения НЕ следва да надвишава:

 • за микро предприятия – 90% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието-кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за малки предприятия – 60% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието-кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за средни предприятия – 30% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието-кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за големи предприятия – 20% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието-кандидат за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Процент на финансиране:

 • Максимален интензитет на помощта при избран режим „регионална инвестиционна помощ“ за дейности извън ЮЗР (NUTS-2):

-> микро, малки и средни предприятия – 50%

-> големи предприятия – 35%

 • Максимален интензитет на помощта при избран режим „регионална инвестиционна помощ“ за дейности в ЮЗР (NUTS-2):

-> микро и малки предприятия – София град (столица): 40%; София област: 50%; Област Благоевград: 50%; Област Перник: 40%; Област Кюстендил: 45%

-> средни предприятия – София град (столица): 30%; София област: 50%; Област Благоевград: 50%; Област Перник: 30%; Област Кюстендил: 35%

-> големи предприятия – София град (столица) и Област Перник: 20%; София област, Област Благоевград и Област Кюстендил: 25 %

 • Максималният интензитет (процент) на безвъзмездното финансиране при избран режим „минимална помощ“ (de minimis):

-> микро, малки и средни предприятия – 50%

-> големи предприятия – 35%

ВАЖНO: Кандидатите могат да изберат само ЕДИН от посочените два допустими режима – режим на „регионална инвестиционна помощ“ или режим на „минимална помощ” (de minimis) в зависимост от нуждите си и спецификата на предложенията за изпълнение на инвестиции

Продължителност на проектите: до 18 месеца

За консултации относно допустимостта, необходимите документи и съдействие при кандидатстване по настоящата процедура, свържете се с нашия екип от професионалисти: http://www.tetra-solutions.eu/bg/contact/.

Tags: No tags

Comments are closed.