Обявени са покани за кандидатстване по Еразъм+

Happy international students chatting while walking by park, panorama

Център за развитие на човешките ресурси – Националната агенция по администриране на Програма „Еразъм+” в България – обяви нови покани за набиране на предложения.

Краен срок 4 октомври 2022 г. (12:00 ч. брюкселско време)

  • Краткосрочни проекти за мобилност на учащи и персонал в училищното образование, образованието за възрастни и младежта

Тази дейност подкрепя организации, активни в областта на училищното образование, образованието за възрастни и младежта, които искат да организират дейности за учебна мобилност за учащи, преподаватели, млади хора и младежки работници.

  • Малки партньорства в училищното образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни и младежта

Тази дейност позволява на участващите организации да придобият опит в международното сътрудничество и да укрепят своя капацитет. Малките партньорства са предназначени да разширят достъпа на програмата до малки участници и лица, които са труднодостъпни в областта на училищното образование, образованието за възрастни, професионалното образование и обучение, младежта и спорта.

  • Партньорства за сътрудничество в сектор "Младеж"

Тази дейност дава възможност на участващите организации да придобият опит в международното сътрудничество и да укрепят своя капацитет, но също така да произвеждат висококачествени иновативни резултати. Основната цел на Партньорствата за сътрудничество е да позволи на организациите да повишат качеството и уместността на своите дейности, да развият и укрепят мрежите си от партньори, да увеличат капацитета си да работят съвместно на транснационално ниво.

Кандидатствайте през EU Login в платформата на Еразъм+ и Европейския корпус за солидарност и потърсете съвет от Тетра за изготвяне на печеливша кандидатура!

Устойчиво управление на качеството – насърчаване на перспективни професионални умения на обучаващите се във ВУЗ

Multiracial students watching something on laptop while sitting at table outdoors. Concept of remote and e-learning. Students lifestyle. Focused young indian man, black girl and guy. University campus

Тетра добави към портфолиото си още един Еразъм+ проект в областта на висшето образование!

Проектът „Устойчиво управление на качеството – насърчаване на перспективни професионални умения на обучаващите се във ВУЗ“ (проект PEN-QM) е одобрен за финансиране от Литовската национална агенция. Той ще бъде реализиран от консорциум от шест партньорски организации: Университета за приложни науки във Вилнюс, Литва (координатор на проекта), Университета в Грац, Австрия, Университета в Павия, Италия, PEN Worldwide – Международната мрежа за корпоративни практики в Германия, REEP - Practice Enterprise Network, Франция и Тетра Солюшънс, България. 

PEN-QM е двугодишен проект, стартиращ на 1 декември 2022 г. Той използва концепцията за „Practice Enterprise“ (PE) – виртуална компания, управлявана от стажанти, която работи като реален бизнес. Practice Enterprise симулира бизнес процедури, продукти и услуги на реално предприятие. Всяка виртуална компания участва в бизнес дейности, както на национално, така и на международно ниво, с други компании в мрежата на Practice Enterprise, следвайки стандартни търговски бизнес процедури и рамки.

Основната идея на проекта PEN-QM е да се разработи нов, съвременен уеб-базиран инструмент за одит за мониторинг и оценка на дейностите на практическото предприятие. Минималните изисквания за качество ще бъдат разработени за десет области на управление на бизнеса, включително: 1) Общо управление; 2) Снабдяване; 3) Продажби; 4) Комуникация; 5) Маркетинг; 6) Човешки ресурси; 7) Финанси; 8) ИТ и дигитализация; 9) Корпоративна социална отговорност; и 10) Устойчивост. Студенти ще бъдат включени в оценката на дейностите на Practice Enterprise, което ще им помогне да развият бизнес умения (осигуряване на качеството на бизнес процесите) и трансверсални умения, като аналитично и критично мислене, разсъждения и решаване на проблеми, убеждаване и преговори.

Кои са 10-те най-добри професионални умения, необходими на 21 век?

Според Световния икономически форум (Проучване на бъдещето на работните места 2020), следните десет умения са в списъка с най-добрите 15 бъдещи работни места: Аналитично мислене и иновации; Комплексно решаване на проблеми; Критично мислене и анализ; Креативност, оригиналност и инициативност; Лидерство и социално влияние; Използване, наблюдение и контрол на технологиите; Устойчивост, гъвкавост и справяне със стреса; Разсъждение, решаване на проблеми и идеи; Ориентация към услугите; и Убеждаване и преговори.

Ангажирането в оценката на дейностите на Practice Enterprise ще помогне на студентите да развият тези умения. Те ще участват активно в дейностите по оценяване и ще участват в процеса на учене чрез правене в симулирана бизнес среда.

Защо моделът Practice Enterprise?

Practice Enterprise подготвя обучаемите за евентуалното им навлизане в реалния бизнес свят. Той поставя теорията на практика в симулирана работна среда и често служи като първи работен опит за студентите. Той прави връзка с реалния свят на работа, който може да бъде много по-различен от академичната среда.

Каква е ролята и добавената стойност на Тетра?

Екипът на Тетра ще предостави експертиза в осигуряването на качество, като съвместно ръководи разработването на методология за външна оценка на дейностите на Practice Enterprise. 

В допълнение, ние ще ръководим работния пакет за управление на качеството и оценка на проекта, който включва непрекъснат мониторинг и оценка на дейностите по проекта, резултатите и въздействието върху целевите групи и заинтересованите страни.

Следете нашия уеб сайт и социални мрежи за новини относно дейностите и резултатите по проекта.

Очаквайте още новини за проекта!

Включване на приобщаващи иновации и социално предприемачество във висшето образование - InnoSocial

Low angle view at diverse business team huddling in office and stacking hands with motivation

Първият Еразъм+ проект на Тетра за сътрудничество във висшето образование е одобрен за финансиране!

Проектът се казва „Включване на приобщаващи иновации и социално предприемачество във висшето образование“ (InnoSocial). Проектното предложение е изготвено от консорциум от пет партньорски организации, включително Университета за социални науки в Лодз, Полша (координатор на проекта), Университета в Павия, Италия, Университета за приложни науки във Вилнюс, Литва, Фондация InCrea, Полша и Тетра Солюшънс, България. Проектът ще стартира на 1 ноември 2022 г. и ще продължи 30 месеца - до 30 април 2025 г.

Основната цел на проекта е да насърчи по-широко интегриране на социалното измерение в практиките на триъгълника на знанието, прилагани от институциите за висше образование, чрез вграждане на образование и обучение по приобщаващи иновации и социално предприемачество (ПИ&СП) в университетските учебни програми. Тази цел ще бъде постигната чрез проучване на различни възможности за интегриране на ПИ&СП в образователната оферта на университетите, разработване на ресурси за преподаване и учене и изграждане на капацитет на академичния състав за проектиране и предоставяне на образование в тази област.

Защо приобщаващите иновации и социалното предприемачество са толкова важни?

Иновациите са в основата на стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Европа 2020), а висшите учебни заведения се разглеждат като двигатели на иновациите поради способността им да свързват трите основни елемента на триъгълника на знанието – образование, изследвания и иновации (ОИСР, Увеличаване на приноса на висшето образование и изследователските институции към иновациите, 2016 г.). Европейските университети се стремят да интегрират иновациите в своите мандати, като насърчават съвместното създаване на знания от академичните среди, индустрията и държавното управление.

Продължителните икономически и социални кризи, изострени от пандемията Ковид-19 и непрекъснато нарастващия приток на мигранти към държавите-членки на ЕС, обаче, изместиха фокуса от чисто пазарно ориентирани иновации, насочени към стимулиране на икономическия растеж, към социално управлявани иновации, насочени към разрешаване на възникващите социални и обществени предизвикателства (Стратегия на ЕК за иновации и изследвания 2020-2024 г.). В този контекст, университетите са изправени пред необходимостта да обогатят практиките си в триъгълника на знанието чрез вграждане на социално измерение в тях.

Ключ към това предизвикателство може да се намери в приобщаващите иновации и социалното предприемачество. Приобщаващата иновация е двигател на социалното развитие (Goel, 2011), който помага за подобряване на качеството на живот на достъпна цена. Тя е насочена към изключеното или недостатъчно представено население (младежи, жени, възрастни хора, хора с увреждания, мигранти, бежанци, групи с ниски доходи) и има за цел да разшири техния достъп до образование, здравеопазване, заетост, екологични услуги и т.н. Приобщаващите иновации могат да предоставят бизнес възможност за социално предприемачество. А социалното предприемачество, от своя страна, може да служи като средство за валоризиране на иновативни решения на обществените проблеми.

Каква е ролята и добавената стойност на Tетра?

Екипът на Тетра ще предостави експертиза в подходи за проектиране на обучения, подходящи за насърчаване на иновации и предприемачески умения. Ще ръководим разработването на Инструментариум за проектиране и предоставяне на образование и обучение по приобщаващи иновации и социално предприемачество – методологичен наръчник за преподаватели. Той ще включва анализ на съществуващи добри практики, свързани с вграждането на приобщаващи иновации и социално предприемачество в учебните програми на висшите учебни заведения; събиране и документиране на методологии за преподаване на иновации и предприемачество; картографиране на възможните начини за ангажиране на заинтересовани страни (организации с нестопанска цел, неформални обществени групи, иноватори на местно ниво и т.н.) в образованието и обучението в областта на приобщаващите иновации и социалното предприемачество.

В допълнение, Тетра ще заеме водеща роля в разработването на уебсайта и визуалната идентичност на проекта и ще предоставим цифрови решения за създаване на отворени образователни ресурси, базирани на учебното съдържание InnoSocial.

Следете нашия уеб сайт и социални мрежи за новини относно дейностите и резултатите по проекта.

Очаквайте още новини за проекта!