Включване на приобщаващи иновации и социално предприемачество във висшето образование - InnoSocial

Low angle view at diverse business team huddling in office and stacking hands with motivation

Първият Еразъм+ проект на Тетра за сътрудничество във висшето образование е одобрен за финансиране!

Проектът се казва „Включване на приобщаващи иновации и социално предприемачество във висшето образование“ (InnoSocial). Проектното предложение е изготвено от консорциум от пет партньорски организации, включително Университета за социални науки в Лодз, Полша (координатор на проекта), Университета в Павия, Италия, Университета за приложни науки във Вилнюс, Литва, Фондация InCrea, Полша и Тетра Солюшънс, България. Проектът ще стартира на 1 ноември 2022 г. и ще продължи 30 месеца - до 30 април 2025 г.

Основната цел на проекта е да насърчи по-широко интегриране на социалното измерение в практиките на триъгълника на знанието, прилагани от институциите за висше образование, чрез вграждане на образование и обучение по приобщаващи иновации и социално предприемачество (ПИ&СП) в университетските учебни програми. Тази цел ще бъде постигната чрез проучване на различни възможности за интегриране на ПИ&СП в образователната оферта на университетите, разработване на ресурси за преподаване и учене и изграждане на капацитет на академичния състав за проектиране и предоставяне на образование в тази област.

Защо приобщаващите иновации и социалното предприемачество са толкова важни?

Иновациите са в основата на стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Европа 2020), а висшите учебни заведения се разглеждат като двигатели на иновациите поради способността им да свързват трите основни елемента на триъгълника на знанието – образование, изследвания и иновации (ОИСР, Увеличаване на приноса на висшето образование и изследователските институции към иновациите, 2016 г.). Европейските университети се стремят да интегрират иновациите в своите мандати, като насърчават съвместното създаване на знания от академичните среди, индустрията и държавното управление.

Продължителните икономически и социални кризи, изострени от пандемията Ковид-19 и непрекъснато нарастващия приток на мигранти към държавите-членки на ЕС, обаче, изместиха фокуса от чисто пазарно ориентирани иновации, насочени към стимулиране на икономическия растеж, към социално управлявани иновации, насочени към разрешаване на възникващите социални и обществени предизвикателства (Стратегия на ЕК за иновации и изследвания 2020-2024 г.). В този контекст, университетите са изправени пред необходимостта да обогатят практиките си в триъгълника на знанието чрез вграждане на социално измерение в тях.

Ключ към това предизвикателство може да се намери в приобщаващите иновации и социалното предприемачество. Приобщаващата иновация е двигател на социалното развитие (Goel, 2011), който помага за подобряване на качеството на живот на достъпна цена. Тя е насочена към изключеното или недостатъчно представено население (младежи, жени, възрастни хора, хора с увреждания, мигранти, бежанци, групи с ниски доходи) и има за цел да разшири техния достъп до образование, здравеопазване, заетост, екологични услуги и т.н. Приобщаващите иновации могат да предоставят бизнес възможност за социално предприемачество. А социалното предприемачество, от своя страна, може да служи като средство за валоризиране на иновативни решения на обществените проблеми.

Каква е ролята и добавената стойност на Tетра?

Екипът на Тетра ще предостави експертиза в подходи за проектиране на обучения, подходящи за насърчаване на иновации и предприемачески умения. Ще ръководим разработването на Инструментариум за проектиране и предоставяне на образование и обучение по приобщаващи иновации и социално предприемачество – методологичен наръчник за преподаватели. Той ще включва анализ на съществуващи добри практики, свързани с вграждането на приобщаващи иновации и социално предприемачество в учебните програми на висшите учебни заведения; събиране и документиране на методологии за преподаване на иновации и предприемачество; картографиране на възможните начини за ангажиране на заинтересовани страни (организации с нестопанска цел, неформални обществени групи, иноватори на местно ниво и т.н.) в образованието и обучението в областта на приобщаващите иновации и социалното предприемачество.

В допълнение, Тетра ще заеме водеща роля в разработването на уебсайта и визуалната идентичност на проекта и ще предоставим цифрови решения за създаване на отворени образователни ресурси, базирани на учебното съдържание InnoSocial.

Следете нашия уеб сайт и социални мрежи за новини относно дейностите и резултатите по проекта.

Очаквайте още новини за проекта!

Comments are closed.