Обучителен курс на тема "Разработване и управление на проекти на ЕС"

Преди броени дни приключи първото издание на обучителния курс на Тетра Солюшънс "Разработване и управление на проекти на ЕС". Сертификатите за постижение бяха връчени, а участниците в обучението бяха подготвени да се включат в разработването на проектни предложения по програма "Еразъм+" през 2023 г.

Обучителният курс е насочен към изучаването на програмите за финансиране от ЕС, с акцент върху Еразъм+ и Европейския социален фонд. С участието си в него, участниците получават знания за програмите и отпусканото финансиране по тях, какато и усвояват умения за разработване и управление на проекти.

Първото издание на курса бе специално адаптирано за група испански учители. То се проведе онлайн в рамките на шест седмици, от 1 ноември до 15 декември 2022 г. Курсът включваше шест модула, обхващащи различни теми, свързани с финансирането от ЕС:

  • Преглед на възможностите за финансиране от ЕС, предлагани от Еразъм+ и Европейския социален фонд;
  • Писане на проектни предложения: подготвителен анализ, анализ на заинтересованите страни, анализ и идентифициране на проблеми на нуждите, анализ на целите;
  • Писане на проектни предложения: разбиране и прилагане на логическата рамка, съставяне на структурна разбивка, бюджетиране на разходите;
  • Управление на проекти: договорни въпроси, управление на консорциуми, методологии и инструменти за финансово управление на безвъзмездните средства, мониторинг и оценка на проекта, дейности и резултати;
  • Управление на проекти: управление на заинтересованите страни, разпространение на информация и използване на резултатите, въздействие, оценка на резултатите и отчитане на проекта;
  • Съвместна работа по проектно предложение за предстояща покана (разработване на концепция и логическа рамка); представяне на проектните идеи.

Общата продължителност на обучителния курс "Разработване и управление на проекти на ЕС" бе 50 учебни часа, които се равняват на 2 ECVET кредита. Той се основаваше на подхода "учене чрез правене". Всеки модул се състоеше от презентация на обучителя, чиято цел бе да представи теоретичния материал на курса, и учебни дейности, които да улеснят усвояването на знания и умения от страна на обучаемите. Учебните дейности включваха анализ на реални проектни предложения и документация за изпълнение/отчитане на проекта, практически упражнения (напр. анализ на заинтересованите страни идентифициране на потребностите) и съвместно разработване на проектно предложение (концепция и логическа рамка) за отворената към момента покана за кандидатстване.

Надяваме се, че съвместно разработените по време на обучението проектни идеи ще бъдат включени в реални проектни предложения, представени за оценка и одобрени за финансиране!

Желаете да се запишете за курс "Разработване и управление на проекти на ЕС"? Свържете се с нас и ние ще изготвим индивидуална оферта.

Обявени са покани за кандидатстване по Еразъм+

Happy international students chatting while walking by park, panorama

Център за развитие на човешките ресурси – Националната агенция по администриране на Програма „Еразъм+” в България – обяви нови покани за набиране на предложения.

Краен срок 4 октомври 2022 г. (12:00 ч. брюкселско време)

  • Краткосрочни проекти за мобилност на учащи и персонал в училищното образование, образованието за възрастни и младежта

Тази дейност подкрепя организации, активни в областта на училищното образование, образованието за възрастни и младежта, които искат да организират дейности за учебна мобилност за учащи, преподаватели, млади хора и младежки работници.

  • Малки партньорства в училищното образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни и младежта

Тази дейност позволява на участващите организации да придобият опит в международното сътрудничество и да укрепят своя капацитет. Малките партньорства са предназначени да разширят достъпа на програмата до малки участници и лица, които са труднодостъпни в областта на училищното образование, образованието за възрастни, професионалното образование и обучение, младежта и спорта.

  • Партньорства за сътрудничество в сектор "Младеж"

Тази дейност дава възможност на участващите организации да придобият опит в международното сътрудничество и да укрепят своя капацитет, но също така да произвеждат висококачествени иновативни резултати. Основната цел на Партньорствата за сътрудничество е да позволи на организациите да повишат качеството и уместността на своите дейности, да развият и укрепят мрежите си от партньори, да увеличат капацитета си да работят съвместно на транснационално ниво.

Кандидатствайте през EU Login в платформата на Еразъм+ и Европейския корпус за солидарност и потърсете съвет от Тетра за изготвяне на печеливша кандидатура!

Устойчиво управление на качеството – насърчаване на перспективни професионални умения на обучаващите се във ВУЗ

Multiracial students watching something on laptop while sitting at table outdoors. Concept of remote and e-learning. Students lifestyle. Focused young indian man, black girl and guy. University campus

Тетра добави към портфолиото си още един Еразъм+ проект в областта на висшето образование!

Проектът „Устойчиво управление на качеството – насърчаване на перспективни професионални умения на обучаващите се във ВУЗ“ (проект PEN-QM) е одобрен за финансиране от Литовската национална агенция. Той ще бъде реализиран от консорциум от шест партньорски организации: Университета за приложни науки във Вилнюс, Литва (координатор на проекта), Университета в Грац, Австрия, Университета в Павия, Италия, PEN Worldwide – Международната мрежа за корпоративни практики в Германия, REEP - Practice Enterprise Network, Франция и Тетра Солюшънс, България. 

PEN-QM е двугодишен проект, стартиращ на 1 декември 2022 г. Той използва концепцията за „Practice Enterprise“ (PE) – виртуална компания, управлявана от стажанти, която работи като реален бизнес. Practice Enterprise симулира бизнес процедури, продукти и услуги на реално предприятие. Всяка виртуална компания участва в бизнес дейности, както на национално, така и на международно ниво, с други компании в мрежата на Practice Enterprise, следвайки стандартни търговски бизнес процедури и рамки.

Основната идея на проекта PEN-QM е да се разработи нов, съвременен уеб-базиран инструмент за одит за мониторинг и оценка на дейностите на практическото предприятие. Минималните изисквания за качество ще бъдат разработени за десет области на управление на бизнеса, включително: 1) Общо управление; 2) Снабдяване; 3) Продажби; 4) Комуникация; 5) Маркетинг; 6) Човешки ресурси; 7) Финанси; 8) ИТ и дигитализация; 9) Корпоративна социална отговорност; и 10) Устойчивост. Студенти ще бъдат включени в оценката на дейностите на Practice Enterprise, което ще им помогне да развият бизнес умения (осигуряване на качеството на бизнес процесите) и трансверсални умения, като аналитично и критично мислене, разсъждения и решаване на проблеми, убеждаване и преговори.

Кои са 10-те най-добри професионални умения, необходими на 21 век?

Според Световния икономически форум (Проучване на бъдещето на работните места 2020), следните десет умения са в списъка с най-добрите 15 бъдещи работни места: Аналитично мислене и иновации; Комплексно решаване на проблеми; Критично мислене и анализ; Креативност, оригиналност и инициативност; Лидерство и социално влияние; Използване, наблюдение и контрол на технологиите; Устойчивост, гъвкавост и справяне със стреса; Разсъждение, решаване на проблеми и идеи; Ориентация към услугите; и Убеждаване и преговори.

Ангажирането в оценката на дейностите на Practice Enterprise ще помогне на студентите да развият тези умения. Те ще участват активно в дейностите по оценяване и ще участват в процеса на учене чрез правене в симулирана бизнес среда.

Защо моделът Practice Enterprise?

Practice Enterprise подготвя обучаемите за евентуалното им навлизане в реалния бизнес свят. Той поставя теорията на практика в симулирана работна среда и често служи като първи работен опит за студентите. Той прави връзка с реалния свят на работа, който може да бъде много по-различен от академичната среда.

Каква е ролята и добавената стойност на Тетра?

Екипът на Тетра ще предостави експертиза в осигуряването на качество, като съвместно ръководи разработването на методология за външна оценка на дейностите на Practice Enterprise. 

В допълнение, ние ще ръководим работния пакет за управление на качеството и оценка на проекта, който включва непрекъснат мониторинг и оценка на дейностите по проекта, резултатите и въздействието върху целевите групи и заинтересованите страни.

Следете нашия уеб сайт и социални мрежи за новини относно дейностите и резултатите по проекта.

Очаквайте още новини за проекта!

Включване на приобщаващи иновации и социално предприемачество във висшето образование - InnoSocial

Low angle view at diverse business team huddling in office and stacking hands with motivation

Първият Еразъм+ проект на Тетра за сътрудничество във висшето образование е одобрен за финансиране!

Проектът се казва „Включване на приобщаващи иновации и социално предприемачество във висшето образование“ (InnoSocial). Проектното предложение е изготвено от консорциум от пет партньорски организации, включително Университета за социални науки в Лодз, Полша (координатор на проекта), Университета в Павия, Италия, Университета за приложни науки във Вилнюс, Литва, Фондация InCrea, Полша и Тетра Солюшънс, България. Проектът ще стартира на 1 ноември 2022 г. и ще продължи 30 месеца - до 30 април 2025 г.

Основната цел на проекта е да насърчи по-широко интегриране на социалното измерение в практиките на триъгълника на знанието, прилагани от институциите за висше образование, чрез вграждане на образование и обучение по приобщаващи иновации и социално предприемачество (ПИ&СП) в университетските учебни програми. Тази цел ще бъде постигната чрез проучване на различни възможности за интегриране на ПИ&СП в образователната оферта на университетите, разработване на ресурси за преподаване и учене и изграждане на капацитет на академичния състав за проектиране и предоставяне на образование в тази област.

Защо приобщаващите иновации и социалното предприемачество са толкова важни?

Иновациите са в основата на стратегията на ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Европа 2020), а висшите учебни заведения се разглеждат като двигатели на иновациите поради способността им да свързват трите основни елемента на триъгълника на знанието – образование, изследвания и иновации (ОИСР, Увеличаване на приноса на висшето образование и изследователските институции към иновациите, 2016 г.). Европейските университети се стремят да интегрират иновациите в своите мандати, като насърчават съвместното създаване на знания от академичните среди, индустрията и държавното управление.

Продължителните икономически и социални кризи, изострени от пандемията Ковид-19 и непрекъснато нарастващия приток на мигранти към държавите-членки на ЕС, обаче, изместиха фокуса от чисто пазарно ориентирани иновации, насочени към стимулиране на икономическия растеж, към социално управлявани иновации, насочени към разрешаване на възникващите социални и обществени предизвикателства (Стратегия на ЕК за иновации и изследвания 2020-2024 г.). В този контекст, университетите са изправени пред необходимостта да обогатят практиките си в триъгълника на знанието чрез вграждане на социално измерение в тях.

Ключ към това предизвикателство може да се намери в приобщаващите иновации и социалното предприемачество. Приобщаващата иновация е двигател на социалното развитие (Goel, 2011), който помага за подобряване на качеството на живот на достъпна цена. Тя е насочена към изключеното или недостатъчно представено население (младежи, жени, възрастни хора, хора с увреждания, мигранти, бежанци, групи с ниски доходи) и има за цел да разшири техния достъп до образование, здравеопазване, заетост, екологични услуги и т.н. Приобщаващите иновации могат да предоставят бизнес възможност за социално предприемачество. А социалното предприемачество, от своя страна, може да служи като средство за валоризиране на иновативни решения на обществените проблеми.

Каква е ролята и добавената стойност на Tетра?

Екипът на Тетра ще предостави експертиза в подходи за проектиране на обучения, подходящи за насърчаване на иновации и предприемачески умения. Ще ръководим разработването на Инструментариум за проектиране и предоставяне на образование и обучение по приобщаващи иновации и социално предприемачество – методологичен наръчник за преподаватели. Той ще включва анализ на съществуващи добри практики, свързани с вграждането на приобщаващи иновации и социално предприемачество в учебните програми на висшите учебни заведения; събиране и документиране на методологии за преподаване на иновации и предприемачество; картографиране на възможните начини за ангажиране на заинтересовани страни (организации с нестопанска цел, неформални обществени групи, иноватори на местно ниво и т.н.) в образованието и обучението в областта на приобщаващите иновации и социалното предприемачество.

В допълнение, Тетра ще заеме водеща роля в разработването на уебсайта и визуалната идентичност на проекта и ще предоставим цифрови решения за създаване на отворени образователни ресурси, базирани на учебното съдържание InnoSocial.

Следете нашия уеб сайт и социални мрежи за новини относно дейностите и резултатите по проекта.

Очаквайте още новини за проекта!

Акредитация по Ключова дейност 1: Подайте своето предложение до 19 октомври 2022

През следващите месеци ще бъде публикувана покана за акредитация по Еразъм+ в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), училищното образование и образованието за възрастни.

Акредитацията по Еразъм е инструмент за организации, участващи в образованието и обучението на различни нива, желаещи да осъществяват трансграничен обмен и сътрудничество. Присъждането на акредитация „Еразъм“ потвърждава, че кандидатът е изготвил план за изпълнение на висококачествени дейности за мобилност като част от стратегическите им дейности за развитие. Кандидатите могат да кандидатстват за индивидуална Еразъм акредитация за тяхната организация или за Еразъм акредитация за координатори на консорциуми за мобилност.

Успешните кандидати ще получат опростен достъп до възможности за финансиране по Ключово действие 1 в съответната област, за която кандидатстват.

Допустимите кандидати включват образователни институции, местни и регионални публични органи, координационни органи и други организации с роля в областта на ПОО, училищното и/или образованието за възрастни.

Очакваният краен срок за кандидатстване за акредитация по Еразъм+ е 19 октомври 2022 г. Повече подробности можете да намерите в Ръководството за програмата Еразъм+..

Ако проявявате интерес да кандидатствате, свържете се с нашия екип, за да Ви преведе през процеса на кандидатстване.