Обучителен курс на тема "Разработване и управление на проекти на ЕС"

Преди броени дни приключи първото издание на обучителния курс на Тетра Солюшънс "Разработване и управление на проекти на ЕС". Сертификатите за постижение бяха връчени, а участниците в обучението бяха подготвени да се включат в разработването на проектни предложения по програма "Еразъм+" през 2023 г.

Обучителният курс е насочен към изучаването на програмите за финансиране от ЕС, с акцент върху Еразъм+ и Европейския социален фонд. С участието си в него, участниците получават знания за програмите и отпусканото финансиране по тях, какато и усвояват умения за разработване и управление на проекти.

Първото издание на курса бе специално адаптирано за група испански учители. То се проведе онлайн в рамките на шест седмици, от 1 ноември до 15 декември 2022 г. Курсът включваше шест модула, обхващащи различни теми, свързани с финансирането от ЕС:

  • Преглед на възможностите за финансиране от ЕС, предлагани от Еразъм+ и Европейския социален фонд;
  • Писане на проектни предложения: подготвителен анализ, анализ на заинтересованите страни, анализ и идентифициране на проблеми на нуждите, анализ на целите;
  • Писане на проектни предложения: разбиране и прилагане на логическата рамка, съставяне на структурна разбивка, бюджетиране на разходите;
  • Управление на проекти: договорни въпроси, управление на консорциуми, методологии и инструменти за финансово управление на безвъзмездните средства, мониторинг и оценка на проекта, дейности и резултати;
  • Управление на проекти: управление на заинтересованите страни, разпространение на информация и използване на резултатите, въздействие, оценка на резултатите и отчитане на проекта;
  • Съвместна работа по проектно предложение за предстояща покана (разработване на концепция и логическа рамка); представяне на проектните идеи.

Общата продължителност на обучителния курс "Разработване и управление на проекти на ЕС" бе 50 учебни часа, които се равняват на 2 ECVET кредита. Той се основаваше на подхода "учене чрез правене". Всеки модул се състоеше от презентация на обучителя, чиято цел бе да представи теоретичния материал на курса, и учебни дейности, които да улеснят усвояването на знания и умения от страна на обучаемите. Учебните дейности включваха анализ на реални проектни предложения и документация за изпълнение/отчитане на проекта, практически упражнения (напр. анализ на заинтересованите страни идентифициране на потребностите) и съвместно разработване на проектно предложение (концепция и логическа рамка) за отворената към момента покана за кандидатстване.

Надяваме се, че съвместно разработените по време на обучението проектни идеи ще бъдат включени в реални проектни предложения, представени за оценка и одобрени за финансиране!

Желаете да се запишете за курс "Разработване и управление на проекти на ЕС"? Свържете се с нас и ние ще изготвим индивидуална оферта.